Đảng bộ huyện Hữu Lũng qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ Hai, 10/09/2018 - 16:58

        Xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; những năm qua, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã luôn chú trọng lãnh đạo về công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm.

        Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (gọi tắt là Nghị quyết số 25-NQ/TW) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 62-KH/HU, ngày 19/7/2013 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết và Chương trình hành động số 25-CTr/HU, ngày 03/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đến các Đảng ủy, các phòng ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở huyện; chỉ đạo các cấp ủy đảng tuyên truyền, triển khai nghiêm túc, kịp thời đến cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhắm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

        Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới được nâng lên; chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra. Nhiều chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và văn bản quản lý nhà nước ban hành phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đồng thời thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân vận cũng đã nâng cao được nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Trong 05 năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu tổ chức được 02 lớp với trên 200 lượt cán bộ chủ chốt của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Phối hợp với các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

        5 năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, điển hình với một số phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của MTTQ; Hội Nông dân phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội Phụ nữ với phong trào“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động“5 không, 3 sạch”; Hội cựu Chiến binh với phong trào“Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”. Đến nay, trên địa bàn huyện duy trì 164 mô hình điển hình về “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Các mô hình“Dân vận khéo” cũng phát huy được hiệu quả như: Mô hình hũ gạo tình thương; mô hình xây dựng“Mái ấm tình thương” của các cấp Hội phụ nữ; mô hình nuôi lợn nhựa điển hình của Hội LHPN Thị trấn được trên 2 tỷ đồng; các mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, hội viên điển hình có mô hình trồng cây ăn quả của hộ gia đình ông Nông Văn Lợi, hội viên nông dân thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh có thu nhập trên 700 triệu/năm. Phong trào dân vận khéo đã phát huy hiệu quả rõ rệt, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vận động những hộ có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hộ nghèo vay vốn theo phương thức trả chậm không tính lãi hoặc lãi suất thấp, giúp đỡ cây con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp.

        Cùng với đó, công tác dân vận của chính quyền cũng có nhiều chuyển biến và đạt kết quả nổi bật, nhất là trong công tác kiểm kê, bồi thường đã được nhân dân đồng thuận và tạo điều kiện thuận lợi cho huyện giải phóng mặt bằng, đường nông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn, công trình thủy lợi.... Công tác cải cách hành chính được tăng cường, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của các cấp, ngành và trách nhiệm của người đứng đầu, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý các vụ việc phức tạp. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp của chính quyền với nhân dân được các cơ quan, đơn vị thực hiện với nhiều giải pháp đổi mới cả về nội dung, hình thức, theo hướng đa dạng hóa các loại hình tiếp xúc cử tri, đối thoại đem lại hiệu quả thiết thực.

        Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, nhận thức của  cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Hữu Lũng về công tác dân vận được nâng lên. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; thực hiện công khai, minh bạch theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhờ vậy tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đã có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng xa ngày càng được nâng cao.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác dân vận của một số cấp ủy, chính quyền các cấp vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục: Đó là, việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân vận có lúc chưa kịp thời; chưa dự báo, nắm bắt được những diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có biện pháp xử lý phù hợp; công tác kiểm tra, sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Dân vận và phương pháp vận động, tập hợp quần chúng chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới, nhưng phương pháp và cách thức tập hợp đoàn viên, hội viên vẫn còn nhiều khó khăn; việc lựa chọn phương thức và nội dung giám sát và phản biện xã hội còn nhiều lúng túng.

        Để khắc phục những hạn chế cũng như phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Hữu Lũng sẽ tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW, gắn với đẩy mạnh thực hiện quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị; quyết định 1536-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện có kết quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII về công tác dân vận. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hiệu quả các chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân vận Huyện ủy, Khối Dân vận cơ sở với các ban, ngành, lực lượng vũ trang đã được ký kết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận./.

 

                                                                                       Nguyễn Văn Hiệp

                                                                                   Giảng viên Khoa Dân vận

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256