Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước năm 2017

Thứ Năm, 26/04/2018 - 10:25

        Cải cách hành chính nhằm mục đích làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ quản lý xã hội của Nhà nước góp phần cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Xuất phát từ tầm qua trọng như vậy, trong những năm qua tỉnh Lạng Sơn luôn tập trung quan tâm đến công tác cải cách hành chính nhà nước. Căn cứ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và của Bộ Nội vụ, trong những năm qua Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành hính nhà nước, như Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 8 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch Số:  68/KH –UBND, ngày 15 tháng  6 năm 2016 Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; ngày 17/7/2017 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2017-2020. Kế hoạch 130/KH-UBND ngày 17/7/2017 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo. Nội dung cải cách hành chính tập trung trên 6 lĩnh vực sau: Cải cách thể chế; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính.

        Trên cơ sở các nội dung về cải cách hành chính thực hiện trong năm 2017 kết quả đạt được như sau:

        Về cải cách thể chế trong năm 2017, UBND tỉnh đã xem xét ban hành 87 văn bản quy phạm pháp luật (trong đó bao gồm: 28 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 59 Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh). Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng kế hoạch và tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật. Về tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật: Kết quả kiểm tra: 57/57 văn bản có nội dung phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên; đồng thời, giao Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền 47 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND cấp huyện ban hành, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời, triệt để các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc không còn phù hợp. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC: UBND tỉnh đã ban hành và thực hiện các nội dung Kế hoạch rà soát TTHC năm 2017; theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát 74 TTHC do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ ban hành; trong đó: Cấp tỉnh có 64 thủ tục (do 07 cơ quan chủ trì rà soát); cấp huyện có 05 thủ tục; cấp xã có 05 thủ tục. Việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính: Tính đến hết tháng 11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 29 Quyết định công bố thủ tục hành chính với tổng số 407 thủ tục hành chính; trong đó có: 377 thủ tục hành chính chuẩn hóa, 01 thủ tục hành chính đặc thù, 8 thủ tục hành chính mới ban hành, 9 thủ tục hành chỉnh sửa đổi bổ sung, 11 thủ tục hành chính bãi bỏ. Ban hành 01 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông lâm nghiệp (theo quy định mới tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính) với tổng số 26 thủ tục hành chính, trong đó có 17 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 07 thủ tục hành chính cấp huyện, 02 thủ tục hành chính cấp xã. Các thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đều được cập nhật kịp thời lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính và được các cơ quan chuyên môn công khai trên Trang tin điện tử của cơ quan. Trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, căn cứ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở, ban, ngành, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường thực hiện rà soát rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế để đánh giá kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc, từ đó có cơ sở đề xuất, xây dựng các phương án sắp xếp lại tổ chức, biên chế cho phù hợp. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Sở, ngành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn cấp huyện đảm bảo theo đúng quy định. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được kiện toàn, củng cố và hoạt động ngày một hiệu quả; việc sắp xếp, kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn tiếp tục được thực hiện đúng quy định theo hướng dẫn của cấp trên và thường xuyên được rà soát, kịp thời bổ sung.

        Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tính đến năm 2017 cụ thể như sau: Cấp tỉnh tiếp nhận 26.819 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: đã giải quyết 26.607 thủ tục (trả đúng hạn 26.440 thủ tục, trả quá hạn 167 thủ tục); đang giải quyết 212 thủ tục. Cấp huyện tiếp nhận 36.466 hồ sơ thủ tục hành chính trong đó: đã giải quyết 35.987 thủ tục hành chính(trả đúng hạn 35.732 thủ tục hành chính, trả quá hạn 246 thủ tục); đang giải quyết 488 thủ tục. Cấp xã tiếp nhận 417.651 hồ sơ thủ tục hành chính trong đó: đã giải quyết 417.302 TT (trả đúng hạn 417.219, trả quá hạn 83 thủ tục); đang giải quyết 349 thủ tục.

        Trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đối với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2047/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm đối với các vị trí việc làm theo quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

        Để có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có trình độ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, tỉnh triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2017 theo quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của  UBND tỉnh; Sở Nội vụ đã tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng nội dung, lộ trình kế hoạch đã đề ra.

        Về đào tạo sau đại học: Tổ chức 04 lớp đào tạo thạc sĩ ngành Luật và ngành Kinh tế tại tỉnh với 156 chỉ tiêu; phối hợp, liên kết với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức mở 02 lớp thạc sĩ ngành Kinh tế tại tỉnh với 78 chỉ tiêu; cử 130 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo trình độ sau đại học (trong kế hoạch: 90; ngoài kế hoạch 40; trong nước: 129; nước ngoài: 01).

        Về công tác bồi dưỡng, đăng ký với Học viện Hành chính quốc gia  09 cán bộ, công chức tỉnh Lạng Sơn tham gia bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức 17 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức với tổng số 1.420 chỉ tiêu. Về tinh giản biên chế, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đã phê duyệt. Kết quả tinh giản biên chế năm 2017 (kỳ I và kỳ II), tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 351 người với dự toán kinh phí thực hiện gần 35 tỷ đồng. Hiện tại, đang trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định kết quả tinh giản biên chế kỳ I năm 2018 với 199 người với dự toán kinh phí gần 21 tỷ đồng.

        Bên cạnh những nội dung thực hiện như trên các lĩnh vực về cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong những năm qua đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào sự minh bạch hiện đại hóa bộ máy hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch số 44/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII như sau. Theo đó về sắp xếp tổ chức bộ máy: Cấp tỉnh: Giảm 07/162 phòng chuyên môn thuộc cấp Sở; giảm 12/109 đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp Sở; 01/14 Chi cục; giảm 01/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; giảm 70 phòng thuộc chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp sở; giảm 33 trạm thuộc chi cục, trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 16/25 phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc Sở Y tế. Cấp huyện: Giảm 21/142 phòng chuyên môn; 11/23 đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin; đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện sáp nhập giảm 41 trường, 77 điểm trường (khối Tiểu học và Trung học cơ sở).

        Đối với cấp xã, thực hiện rà soát, sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên; Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khối phố. Trong đó, xác định rõ năm 2018 mỗi huyện, thành phố chọn 01 đơn vị cấp xã (có đủ điều kiện) để thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; phấn đấu đến năm 2020 mỗi huyện, thành phố thực hiện được 1/3 số đơn vị cấp xã có Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Thực hiện rà soát, sắp xếp, sáp nhập các thôn, khối phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định về số hộ gia đình; giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn, khối phố. Về cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; tiếp tục nâng cấp các bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm hiệu lực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế; tổ chức thực hiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp tỉnh, cấp huyện.

 

                                                      Ths. Lăng Văn Thăng – CN. Hoàng Xuân Yến

                                                                  GV. Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256