Lạng Sơn quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Thứ Sáu, 30/03/2018 - 14:26

        Nhằm đẩy mạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào việc xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới, ngày 06/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Để thống nhất trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 29/9/2008 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X), trong đó có nội dung thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình hành động số 91-CTr/TU ngày 29/10/2013 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khoa XI) về “Phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 04/7/2014 thực hiện Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời gắn với việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong mỗi thời kỳ, giai đoạn.

        Trên cơ sở đó, các các cấp ủy đảng, chính quyền đã chủ động trong công tác chỉ đạo triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo các mục tiêu, giải pháp về xây dựng đội ngũ trí thức theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 27- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần của Nghị quyết, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân đối với việc xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ có liên quan đến phát triển đội ngũ trí thức được tăng cường, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được đẩy mạnh, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

        Theo số liệu thống kê của Sở Nội vụ tính đến 31/12/2017 tỉnh Lạng Sơn có tổng số 30.903 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: 48 người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II;  931 người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I; 13.083 người có trình độ đại học; 01 Nghệ sĩ nhân dân; 04 Nghệ sĩ ưu tú; 35 Nhà giáo ưu tú; 36 Thầy thuốc ưu tú.  Trong đó: Khối cơ quan đảng, tổ chức chính trị - xã hội có tổng số 1.191 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: 02 người có trình độ tiến sĩ và tương đương; 84 người có trình độ thạc sĩ và tương đương; 864 người có trình độ đại học. Khối cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh có tổng số 1.188 cán bộ, công chức, trong đó: 03 người có trình độ tiến sĩ; 149 người có trình độ thạc sĩ, chiếm 12,54%; 893 người có trình độ đại học. Khối cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện có tổng số 1.003 cán bộ, công chức, trong đó: 58 người có trình độ thạc sĩ; 830 người có trình độ đại học. Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục có tổng số 18.243 công chức, viên chức, trong đó: 06 người có trình độ tiến sĩ; 384 người có trình độ thạc sĩ; 7.749 người có trình độ đại học. Lĩnh vực sự nghiệp y tế có tổng số 3.458 công chức, viên chức, trong đó: 06 người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 194 người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I; 704 người có trình độ đại học.Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa – thông tin – thể thao có tổng số 537 công chức, viên chức, trong đó: 07 người có trình độ thạc sĩ; 263 người có trình độ đại học. Lĩnh vực sự nghiệp khác có tổng số 612 công chức, viên chức, trong đó: 43 người có trình độ thạc sĩ; 483 người có trình độ đại học. Cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh có 4.671 người, trong đó: 12 người có trình độ thạc sĩ; 1.297 người có trình độ đại học.

        Có được lực lượng cán bộ công chức, viên chức cả về chất lượng và số lượng như vậy trong những năm qua tỉnh luôn tập trung lãnh đọa, chỉ đạo tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức nhất là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức là trí thức được đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Qua việc xây dựng triển khai và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát huy được năng lực sở trường nên trong những năm qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phát huy những lợi thế vốn có của địa phương, tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển về kinh tế - xã hội trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm giai đoạn 2011 - 2017 đạt 8 - 9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, năm 2017 ngành nông lâm nghiệp chiếm 22,85%, công nghiệp - xây dựng 18,28%, dịch vụ 58,87%. Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh của đạt 8,02%; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 7.200 tỷ đồng, trong đó lần đầu tiên thu nội địa đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng.

        Phát triển kinh tế thương mại khu kinh tế cửa khẩu được đẩy mạnh, tỉnh đã tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh, nhiều hạng mục công trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế cửa khẩu đã được đầu tư và đưa vào sử dụng. Xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn được duy trì gia tăng qua các năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trung bình 5 năm trở lại đây đạt 3,19 tỷ USD/năm. Trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 5,25 tỷ USD.

        Về xây dựng nông thôn mới, hết năm 2017 bình quân toàn tỉnh đạt 8,4 tiêu chí/xã, có 36 xã đạt chuẩn, hiện còn 10 xã dưới 5 tiêu chí, thành phố Lạng Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động du lịch phát triển cả về lượng khách, loại hình dịch vụ, doanh thu và chất lượng phục vụ; nhiều hình thức quảng bá hình ảnh và con người Xứ Lạng đã được triển khai, qua đó nhằm tăng cường xúc tiến du lịch, thu hút nhiều lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch tại Lạng Sơn.

        Lĩnh vực giáo dục - đào tạo có những bước chuyển biến tích cực, quy mô được mở rộng, chất lượng được nâng lên, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đạt kết quả tốt. Số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia được tăng lên hàng năm, nâng tổng số trường đạt chuẩn đến năm 2017 lên 172 trường, đạt 24,8%. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm đảm bảo, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Đến năm 2017 tổng số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là 88 xã, chiếm 38,9% số xã. Có 9,2 bác sỹ/vạn dân, 27,6 giường bệnh/vạn dân, Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,4%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao mức thu nhập người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội (Năm 2017 có 36.537 hộ nghèo, chiếm 19,07%, giảm 9,27% so với năm 2010). Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2017 đạt 47,6%, lao động được giải quyết việc làm hàng năm trên 14.000 người. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất được chú trọng. Đã tổ chức nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học nhằm tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt để đưa vào phục vụ sản xuất trên địa bàn.

        Với những thành tựu kết quả đạt được quan trọng trên các lĩnh vực như trên khẳng định rằng Lạng Sơn đã quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

 

 

                                                     ThS. Lô Thị Thu Hường, ThS. Lăng Văn Thăng

                                                                 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256