Skip to main content
x
15 May 2023

Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ và 31 chi bộ; trực thuộc 36 đảng bộ cơ sở có 10 đảng bộ bộ phận, có 259 chi bộ dưới cơ sở (đã bao gồm 38 chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận). Tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối đến thời điểm hiện nay là 4.500 đảng viên với các loại hình chủ yếu gồm: Cơ quan, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, cơ quan báo chí, công ty cổ phần có vốn Nhà nước, có 03 tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc gồm Đoàn Khối CCQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối CCQ tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh.

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, bám sát vào các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Chuyên đề toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát với thực tiễn của Đảng ủy Khối, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. 

Kết quả thực hiện

Qua 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Kết luận được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối được phát huy và nâng cao. Việc xây dựng các kế hoạch học tập đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị: Có 100% chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW giai đoạn 2021 – 2025.

Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa, đưa nội dung học tậplàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIV Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình trọng tâm trong Chương trình hành động; Kế hoạch số 47-KH/ĐUK, ngày 05/10/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025 với 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó có xác định nhóm nhiệm vụ cho từng năm và ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện hằng năm. Chỉ đạo đẩy mạnh học tậplàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Đảng ủy Khối theo phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Năm 2021 có 05 nhiệm vụ với 20 mục tiêu; năm 2022 có 07 nhiệm vụ với 21 mục tiêu; năm 2023 có 05 nhiệm vụ với 18 mục tiêu), kết quả 12/12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, 2022 đều được đánh giá hoàn thành tốt trở lên, trong đó có 09 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc (bình quân hằng năm hoàn thành xuất sắc 75,7%) và tập thể Đảng bộ Khối được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2023 đã cụ thể hóa, ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm với 18 mục tiêu theo lộ trình kế hoạch, đã cơ bản triển khai được 02 mục tiêu nhiệm vụ. Trong đó tiêu biểu là: đã xây dựng, đưa vào sử dụng hiệu quả phần mềm hệ thống quản lý sinh hoạt đảng và báo cáo công tác đảng; ban hành 05 đề án tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, dân vận, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện điểm mô hình “Chi bộ 4 tốt” năm 2023 đến 51 tổ chức đảng.

1

Bên cạnh đó, các cấp uỷ cơ sở đã đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành kế hoạch của tập thể, hướng dẫn cá nhân cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề bức xúc, tồn đọng có liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị phụ trách, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả bình quân hằng năm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ trở lên 99,24%, trong đó 29,55% hoàn thành xuất sắc; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 97,76%, trong đó 21,64% hoàn thành xuất sắc và tổ chức đảng dưới cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 94,02%, trong đó 18,5% hoàn thành xuất sắc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đổi mới trong chỉ đạo từ “học tập” sang “làm theo” Bác nhằm tạo chuyển biến rõ nét, cụ thể đó là: Ban hành hướng dẫn xây dựng mô hình điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nội dung đột phá nhiệm kỳ 2020-2025 Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối đã đề ra bằng các mô hình, công trình cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chủ động triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ Khối “Dân vận khéo làm theo lời Bác”, huy động nguồn lực, vận động xã hội hóa, phối hợp xây dựng được 01 công trình Nhà văn hóa hội đàm thôn và 15 công trình bê tông hóa đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới với tổng kinh phí khoảng 1,6 tỉ đồng; chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính trị xã hội trực thuộc xây dựng được 93 mô hình, công trình học tập, làm theo Bác năm 2022 và đăng ký xây dựng 58 mô hình, công trình thực hiện trong năm 2023 (vượt 100% chỉ tiêu nội dung đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIV đề ra).

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ban hành hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo, công văn định hướng công tác tuyên truyền, nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, trong đó có định hướng tuyên truyền nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất bản, phát hành 420 cuốn kỷ yếu “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2021” trang bị tới chi bộ để phục vụ công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo duy trì đăng tải trên trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các tin bài tuyên truyền kết quả và trình chiếu tóm tắt thành tích, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác đã được các cấp khen thưởng; đăng tải tài liệu chuyên đề toàn khóa, hằng năm để phục vụ cho việc tuyên truyền, triển khai. Xây dựng bài viết giới thiệu 03 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lựa chọn tuyên truyền, triển lãm.

2

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc tuyên truyền chuyên đề toàn khóa, hằng năm, kết quả thực hiện và tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiêu biểu học tập, làm theo Bác lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ, các hoạt động phong trào; đăng tải các tin bài, infographic trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo,... và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng hình thức thích hợp đã chia sẻ, lan tỏa, tuyên truyền đến các trang, nhóm trên mạng xã hội. Cấp ủy tại các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người tốt, việc tốt”, “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, đăng tải trên báo in, báo điện tử, phát trên sóng truyền hình, truyền thanh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng cao viết về chủ đề học tập và làm theo Bác, biểu dương, động viên văn nghệ sỹ, nhà báo có nhiều đóng góp trong hoạt động sáng tác, quảng bá, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đổi mới công tác tuyên truyền, chủ động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng” thu hút 38.960 lượt đảng viên, quần chúng tham gia dự thi; chỉ đạo Ban tổ chức cuộc thi ra quyết định công nhận 55 giải thưởng cho 50 cá nhân và tặng giấy khen cho 05 tập thể đã có thành tích trong triển khai cuộc thi tại cơ sở. Phát động, chỉ đạo hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 do Tỉnh ủy tổ chức, kết quả có 20.843 lượt đảng viên, quần chúng của Đảng bộ tham gia thi và đạt 11 giải (02 giải Nhì, 04 giải Ba, 05 giải Khuyến khích); có 01 tập thể được Ban tổ chức cuộc thi tặng giấy khen. Ban hành 03 công văn triển khai hưởng ứng, quán triệt, đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; thường xuyên định hướng, đôn đốc tuyên truyền, hưởng ứng tham gia giải thưởng lồng ghép trong công văn định hướng tuyên truyền hằng tháng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã tiến hành kiểm tra 5 tổ chức, 6 cấp ủy và giám sát 04 tổ chức, 06 cấp ủy; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối giám sát 06 tổ chức, 03 đảng viên; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối kiểm tra 01 tổ chức, giám sát 01 tổ chức. Cấp uỷ cơ sở kiểm tra 49 tổ chức, 52 đảng viên; giám sát 41 tổ chức, 63 đảng viên ủy ban kiểm tra cơ sở giám sát 38 tổ chức, 147 cấp ủy. Thực hiện giám sát thường xuyên việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của đảng viên thông qua việc duy trì phân công các đảng ủy viên, chuyên viên Đảng uỷ Khối, cấp ủy viên cơ sở dự sinh hoạt, nắm tình hình đơn vị phụ trách.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng ủy Khối, chú trọng biểu dương, khen thưởng những người trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức vinh danh, khen thưởng 76 điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021. Ra quyết định tặng giấy khen, tổ chức tuyên dương, khen thưởng 43 tập thể, 74 cá nhân đã có thành tích học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, giai đoạn 2021-2023 và 21 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình, công trình “Dân vận khéo làm theo lời Bác” tiêu biểu năm 2022. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, giai đoạn 2021-2023. Các chi bộ, đảng ủy cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 85 tập thể, 639 cá nhân; nhiều đơn vị đã tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương, báo công với Bác tại địa chỉ đỏ, gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến vào dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác... những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng đều là những đối tượng tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ các chi, đảng bộ cơ sở, từ đó tạo hiệu ứng xã hội tích cực trong việc thi đua học tập và làm theo, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.

Kinh nghiệm rút ra

Một là, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hai là, nắm vững chủ trương, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, xác định các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn các mô hình phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, có khả năng lan tỏa sâu rộng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác. Đảm bảo sự thống nhất cao giữa cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, quần chúng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ba là, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên; sử dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, thường xuyên biểu dương, kịp thời khen thưởng, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong các phong trào thi đua yêu nước./.

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Khoa Xây dựng Đảng

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Báo cáo số 270-BC/ĐUK, ngày 28/03/2023 về kết quả thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.

3. Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Báo cáo số 274-BC/ĐUK, ngày 31/3/2023 sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.