Chi bộ Dân vận với việc nâng cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên

Thứ Năm, 21/12/2017 - 16:55

        Chi bộ Dân vận là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, có nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo khoa Dân vận thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Hiện nay, chi bộ có 04 đảng viên; trong đó: Nữ có 01 đồng chí (chiếm 25%), nam 03 đồng chí (chiếm 75%); 03/04 đồng chí là đảng viên chính thức; có 01 đồng chí đảng viên dự bị.

 

           Đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Bí thư Đảng ủy Trường chỉ đạo chi bộ Dân vận

                          tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 

        Nhận thức được sự quan trọng của tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, thời gian qua chi bộ đã thường xuyên quán triệt tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng nâng cao tính tự giác, gương mẫu trong thực hiện việc tự phê bình và phê bình trong chi bộ, tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng theo quy định của cấp trên, việc tự phê bình và phê bình được thực hiện theo định kỳ hoặc gắn với các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

        Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và nhất là trong kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, 100% đảng viên đã tự giác, gương mẫu trong tự phê bình với tinh thần cầu thị, nhìn nhận rõ khuyết điểm của bản thân, trách nhiệm cá nhân trong những hạn chế, yếu kém của chi bộ; tham gia góp ý kiến phê bình với đồng chí, đồng nghiệp thẳng thắn, chân thành. Qua đó, đã góp phần rèn luyện tính tự giác, gương mẫu của đảng viên trong kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc cũng như đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao của đồng nghiệp. Việc nêu cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên của chi bộ đã giúp cán bộ, đảng viên chi bộ nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa cán bộ, đảng viên vi phạm và nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh.

        Trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tính tự giác, gương mẫu, tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ tiếp tục được tăng cường. Bí thư chi bộ và đảng viên đã tự giác, gương mẫu, tự phê bình trung thực, góp ý phê bình thẳng thắn, tiếp thu ý kiến phê bình một cách cầu thị; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành, quản lý, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII . Trên cơ sở kế hoạch của chi bộ từng đảng viên tự xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Với những kết quả đó, tập thể và 100% đảng viên chi bộ luôn kiểm điểm đều đạt yêu cầu, chi bộ đã lãnh đạo tập thể khoa đoàn kết, khắc phục những khó khăn và có nhiều sáng tạo, chủ động trong xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện kế hoạch để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, như: tổng số giờ lên lớp đạt 2.586,8/1.079,2 giờ định mức được giao (bằng 239,6%); số giờ nghiên cứu khoa học đạt 865/369 giờ định mức được giao (bằng 234%) ; số giờ nghiên cứu thực tế của khoa trong năm đạt 47/45 ngày (bằng 104,4%) định mức theo quy định…

        Để tiếp tục nâng cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên, chi bộ cần:

        Một là, Bí thư chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên và giảng viên phải tự nâng cao tính tự giác, gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống để từ đó đề ra các hoạt động thực hiện công tác chuyên môn, nhất là các chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan, ảnh hưởng lớn đến mọi người dân. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên và giảng viên phải hiểu, nói, viết và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi tình huống.

        Hai là, nâng cao tự phê bình và phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành trong nhận xét, đánh giá cán bộ trên cơ sở tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều Đảng viên không được làm. Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

        Ba là, chi bộ bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường, tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của chi bộ, thực hiện tốt công tác định hướng dư luận; đồng thời, tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chống mọi “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

        Tôn trọng, lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là căn cứ quan trọng để tổ chức xem xét cán bộ; thực hiện tốt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

        Bốn là, tham mưu cho lãnh đạo trường đổi mới sáng tạo cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, triển khai thực hiện nội dung cụ thể theo Thông báo số 117-TB/TU, ngày 07/4/2017 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

        Năm là, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường; chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy. Động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, phong trào văn hoá, văn nghệ; thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ. Hưởng ứng tham gia nhiệt tình ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện. 

 

 

 

                                                                                       GVC, ThS. Phạm Anh Tuấn

                                                                                             Bí thư chi bộ Dân vận

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256