Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 262/KH-UBND  ngày 28/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Từ ngày 17/4 đến ngày 19/4/2023, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên01 lớp Bồi dưỡng chuyên viên chính và tương đương năm 2023.

1

Dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Đồng chí Đường Ngọc Xuyên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; Lãnh đạo các khoa, phòng; Giảng viên lên lớp và học viên.

2

Mục tiêu chương trình bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về hành chính nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương,  góp phần  xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị,  năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Tham gia giảng dạy lớp bồi dưỡng là các Tiến sĩ Viện Chính sách công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo trường; Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công; Lãnh đạo các khoa, phòng; Giảng viên chính; Đồng thời có kiến thức, nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Các giảng viên đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật các văn bản mới, kiến thức mới, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn để bảo đảm giảng dạy có chất lượng, sát với chức trách, nhiệm vụ của công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương./.

ThS. Hà Minh Thảo

Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH