Vài nét nổi bật về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Tư, 13/12/2017 - 22:36

        Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định 1297-QĐ/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.

        Năm 2017, Trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các huyện uỷ, thành uỷ, các đoàn thể trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho trường thực hiện kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng trong có những nét nổi bật sau:

        Về số lượng, hình thức tổ chức các lớp:  Trong năm, Trường đã phối hợp với các học viện, cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện – thành phố tổ chức quản lý, giảng dạy 90 lớp, với 10.785  học viên (Đào tạo 26 lớp, 1.754 học viên và 64 lớp bồi dưỡng, 9.031 học viên). Trong đó: Cao cấp lý luận chính trị 03 lớp, 267 học viên. Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 23 lớp, 1.487 học viên. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: 09 lớp, 590 học viên. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: 55 lớp, 8.441 học viên

        Đặc biệt, từ đầu năm 2017 nhà trường thực hiện xã hội hóa kinh phí đào tạo đối với các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Do đó quy mô và hình thức đào tạo lý luận chính trị tăng hơn so với những năm trước đây. Ngoài các lớp tập trung tại trường và không tập trung tại các huyện, hiện nay trường còn thực hiện lớp không tập trung tại trường học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và lớp học 10 ngày trong tháng. Đồng thời, trên cơ sở nhu cầu đào tạo lý luận chính trị của một số sở, ngành, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã phối hợp mở các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại các sở, ngành như: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y tế. Đây là nét mới, điểm nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường, là điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sở, ngành học tập nâng cao trình độ lý luận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

        Về đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập góp phần nâng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng: Nội dung chương trình đào tạo cụ thể hóa theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, sắp xếp các môn học, phần học đảm bảo hệ thống, khoa học, đan xen học lý thuyết với thảo luận, báo cáo chuyên đề thực tế. Đối với chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, Trường triển khai thực hiện nội dung chương trình đào tạo theo đúng Quyết định 3136/QĐ-HVCTQG, ngày 14/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG, ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 134/HD-HVCTQG, ngày 21/7/2016 hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Các lớp đào tạo đảm bảo đúng theo giáo trình do Học viện biên soạn, ban hành. Tập bài giảng tình hình nhiệm vụ địa phương đã được nhà trường biên soạn đảm bảo (tài liệu đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh Lạng Sơn nghiệm thu và quyết định triển khai thực hiện).

        Đối với chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, thực hiện Quyết định số 900/QĐ-BNV, ngày 06/8/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và Quyết định số 2367/QĐ-BNV, ngày 31/12/2013 về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính của Bộ Nội vụ, Trường triển khai biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch viên và ngạch chuyên viên chính, tài liệu đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh Lạng Sơn nghiệm thu và quyết định triển khai thực hiện từ năm học 2014 - 2015.

        Đối với các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác: Sử dụng bộ tài liệu do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chương trình do Bộ Nội vụ và các cơ quan có thẩm quyền biên soạn và phát hành.

        Trên cơ sở chương trình đào tạo, bồi dưỡng chung; sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa XII lãnh đạo trường đã chỉ đạo toàn thể giảng viên nhà trường chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo.

        Bên cạnh đó, các giảng viên đã đẩy mạnh thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, chú trọng hướng dẫn học viên giải quyết các bài tập tình huống, gợi mở trao đổi thảo luận…100% giảng viên nhà trường đã thực hiện mẫu giáo án thảo luận, sổ theo dõi giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 2417/QĐ-HVCTQG ngày 06/6/2016) bắt đầu từ tháng 6/2016.

        Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên từng bước được đổi mới, tập trung rèn luyện kỷ cương, nền nếp đi đôi với đánh giá quá trình, phương pháp và thái độ học tập, học viên viết khóa luận tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; tiểu luận tình huống chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên gắn với chức danh, vị trí việc làm.

        Về các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng: Thực hiện duy trì việc lấy phiếu phản hồi từ người học (Hướng dẫn số 09/HD-HVCTQG, ngày 23/01/2015 của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) sau khi kết thúc phần học. Đây là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng giảng viên và góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, nâng cao chất lượng dạy - học. Trong năm 2017, lấy phiếu phản hồi từ người học đối với 21 giảng viên tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả 21/21 giảng viên được đánh giá từ mức hài lòng đến rất hài lòng về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy và tác phong sư phạm.

        Một trong những hoạt động nổi bật trong năm qua là việc nhà trường duy trì tổ chức tốt Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị theo Hướng dẫn số 159/HD-HVCTQG, ngày 22/10/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hướng dẫn tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị, Trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị năm học 2016 - 2017. Tham dự Hội thi có 30 học viên, đây là những đồng chí đang theo học các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung tại trường và hệ không tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng chính  trị các huyện, thành phố đã hoàn thành 50% chương trình học trở lên. Kết quả hội thi 12/30 thí sinh được công nhận danh hiệu “Học viên học giỏi lý luận chính trị” năm  học 2016 - 2017; trong đó, 01 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen tại Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị.

        Để triển khai thực hiện bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG, ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), trong năm học Trường đã cụ thể hóa ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế giảng viên; Quy chế học viên; Quy chế đánh giá và quản lý kết quả học tập của học viên Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Quy chế kiểm tra, viết tiểu luận, xếp loại học tập và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính... phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường và các quy định của tỉnh.

        Bên cạnh đó Trường đã nghiêm túc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra và tự thanh tra. Các khoa xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tự thanh tra việc soạn giáo án, xây dựng kế hoạch bài giảng; ra đề kiểm tra, đề thi, đáp án...dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng đối với giảng viên trong khoa. Ban Thanh tra giáo dục, tiến hành thanh tra công tác tuyển sinh và cấp Bằng tốt nghiệp; Chứng chỉ cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng; công tác quản lý học viên và điều kiện dự kiểm tra, thi của học viên; chất lượng soạn, giảng của giảng viên. Trong năm, qua việc tự thanh tra của các khoa và thực hiện kế hoạch thanh tra, không phát hiện sai sót trong thực hiện tuyển sinh và cấp Bằng tốt nghiệp, Chứng chỉ cho học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng; công tác quản lý học viên và điều kiện dự kiểm tra, thi của học viên đảm bảo đúng quy định, quy chế; chất lượng soạn giảng của giảng viên được nâng lên.

        Có thể thấy rằng, những kết quả nổi bật trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường cho thấy năm 2017 là năm đánh dấu bước đầu có sự chuyển biến tích cực về khối lượng, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao cả về quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

 

                                                                                       Ths. Nguyễn Trung Thành

                                                                                           Trưởng phòng Đào tạo

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256