Skip to main content
x
24 April 2023

Xác định sự cần thiết, tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Chỉ thị số 23-CT/TW), Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã ban hành Kế hoạch số 319- KH/ĐU ngày 20/8/2018 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Hằng năm chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, vận dụng và cụ thể trong công tác xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy, Nhà trường, các khoa, phòng.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TW, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân tộc. Nhà trường đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn cuốn “Lịch sử trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 1949 - 2019”, tổ chức nhiều hội thảo cấp trường, cấp khoa về các chủ đề, nội dung kiến thức chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh, nghiên cứu hệ thống quan điểm về mô hình, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Khánh thành và đưa vào hoạt động Phòng tuyên truyền, giáo dục của Đảng bộ bảo đảm các yêu cầu, nội dung theo “Đề án thí điểm xây dựng Phòng tuyên truyền giáo dục tại cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn” theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên trẻ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận và năng lực công tác trong thực tiễn. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Cán bộ, giảng viên đã tổ chức triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, các bài viết tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đăng trên Trang thông tin điện tử, Thông tin Lý luận - Thực tiễn của Nhà trường, các tạp chí Trung ương.... Trong đó tập trung nghiên cứu làm rõ những nội dung, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào giảng dạy; nghiên cứu đổi mới các khâu, quy trình, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; các đề tài, hội thảo khoa học đều xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhà trường đã tổ chức các Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị, qua đó nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên trong nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần khơi dậy niềm say mê học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng của Đảng. 

Tổ chức nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng phục vụ công tác giảng dạy và học tập; hằng năm, duy trì xuất bản 03 kỳ bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”; Chú trọng xây dựng và cập nhật trang thông tin điện tử; duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của Website Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với hệ thống tin, bài đăng tải có chất lượng, có tính thực tiễn và giá trị khoa học. Xây dựng trang fanpage “Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ”, đăng tải, chia sẻ các bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội ngũ giảng viên không ngừng nâng cao chất lượng, giảng dạy hiệu quả của việc đổi mới phương pháp giảng dạy, hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất, tăng cường liên hệ thực tiễn; nâng cao chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nhất là trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị phù hợp với trình độ nhận thức và yêu cầu đào tạo, bảo đảm học viên nắm và hiểu sâu những nội dung cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện giảng dạy lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp giới thiệu lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng bộ tỉnh trong chương trình giảng dạy các lớp trung cấp lý luận chính trị

Qua dự giờ, đánh giá, hằng năm, các giảng viên đều đã có sự đầu tư thời gian, có tinh thần chuẩn bị bài kỹ cả về kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn và phương pháp giảng dạy để có một buổi giảng đạt kết quả cao nhất, đáp ứng tốt yêu cầu cả về nội dung kiến thức và phương pháp giảng dạy. Đổi mới cách thức học tập trung sang học trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tế khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chương trình đi nghiên cứu thực tế các lớp đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo kế hoạch với nhiều chủ đề khác nhau, thiết thực, hiệu quả.

100% đảng viên hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, như: cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc thi “Tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng”, nhà trường đã có 01 01 đồng chí đạt giải khuyến khích Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; 01 đồng chí được giải ba cuộc thi tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức; 05 đồng chí đạt giải tại các tuần Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng do Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức (02 giải nhì, 1 giải ba và 04 giải khuyến khích).

Hằng năm, Đảng bộ Trường đều xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đăng ký thực hiện nội dung đột phá, mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Đảng ủy Trường đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

1

Thường xuyên chỉ đạo hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên fanpage và group về những nội dung có liên quan định hướng dư luận trên internet, mạng xã hội; tích cực tham gia các Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022, 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, năm 2022 có 07 bài được Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh lựa chọn tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022, trong đó có 02 đồng chí có bài viết được Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh khen thưởng; năm 2022, nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những kết quả nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên Nhà trường đã góp phần khẳng định tính cách mạng, đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cần được tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ về mặt lý luận, vận dụng thiết thực, có hiệu quả vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW vẫn còn có một số tồn tại: Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn còn có hạn chế, các công trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn chủ yếu nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được đào tạo cơ bản, có trình độ, tuy nhiên năng lực nghiên cứu sâu, nhất là nghiên cứu, vận dụng cụ thể, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác -Lênin còn hạn chế. Tính ứng dụng của một số đề tài nghiên cứu khoa học chưa cao.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác lý luận chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử của Đảng, của tỉnh nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn bằng các hình thức.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nắm tình hình công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị, đánh giá kết quả học tập và công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý học viên...

Tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng giảng viên, báo cáo viên; đội ngũ cán bộ, giảng viên phải thường xuyên cập nhật những tài liệu về những vấn đề lý luận mới, thông tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước, của tỉnh góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ./.

2