Skip to main content
x
14 April 2023

Chi bộ Nhà nước và Pháp luật là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Tổng số đảng viên 08 đồng chí, nữ 04 đồng chí, nam 04 đồng chí. Trình độ chuyên môn, Thạc sỹ: 07 đồng chí; cử nhân: 01 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị có 07 đồng chí, hiện nay có 01 đồng chí đang theo học Cao cấp lý luận chính trị. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn phấn đấu thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

1

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Trong những năm qua Chi bộ Nhà nước và Pháp luật (Chi bộ) tập trung lãnh đạo Khoa thực hiện chức năng, nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng ủy và nhà trường. Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Đảm bảo 100% đảng viên được học tập Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và các chính sách, pháp luật của nhà nước và các Nghị quyết, Quyết định của Đảng ủy nhà trường, Nghị quyết của chi bộ. Đảng viên được nghe các buổi thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế do Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy nhà trường tổ chức. Hằng tháng trong sinh hoạt các đảng viên trong chi bộ đều được phổ biến quán triệt nội dung thông tin, thời sự trong bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành. Đặc biệt việc học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Từ năm 2020 đến 2023: Hằng năm Chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đăng ký thực hiện nội dung đột phá. Năm 2020: Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2021 thực hiện nội dung về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; năm 2022 thực hiện chủ đề  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. 100% cán bộ, đảng viên được triển khai kế hoạch, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt thường kỳ gắn với gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở nội dung thực hiện học tập theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chi bộ tiếp tục cải tiến, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phong cách, lề lối làm việc. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của bí thư, phó bí thư chi bộ, gương mẫu thực hiện quy chế làm việc và nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện tốt Cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bìnhphê bình hằng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ phù hợp với từng chuyên đề; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp trong sinh hoạt và việc làm thường xuyên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hằng năm chi bộ đăng ký điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên đã được nâng cao, cụ thể hơn, thấy rõ được trách nhiệm và ý thức tự giác, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; từ năm 2020 đến nay có 03 đảng viên được Đảng ủy công nhận gương điển hình tiên tiến.

2. Những chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao

Từ năm 2020-2023: Chi bộ xác định nhiệm vụ chính trị của chi bộ là thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Hằng năm, chi bộ xây dựng các kế hoạch chuyên môn và triển khai tới các đảng viên trong chi bộ; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thi đua, các cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời bình xét và đề xuất Đảng uỷ xét, biểu dương, khen thưởng.

Năm 2020: Chi bộ đã lãnh đạo khoa giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường vượt định mức chỉ tiêu kế hoạch đặt ra; Khoa thực hiện giảng dạy 64 lớp với tổng số giờ đã thực hiện 9.494,15 giờ/2.087,41 giờ, số giờ vượt 7.406,74 giờ. Tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường, thực hiện đề tại nghiên cứu khoa học: “Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”. Tham gia biên soạn các chuyên đề báo cáo chương trình bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, cấp phòng…. Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2020.

Năm 2021: Cán bộ, đảng viên luôn chấp hành quy định, quy chế quản lý đào tạo; khoa đã tham gia giảng dạy với tổng số lớp 33 lớp với tổng số giờ đã thực hiện 8.298,25/2.109,6 giờ/năm.; vượt định mức giờ được giao là: 6.188,25 giờ. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ - Thực trạng và giải pháp”. Tham gia biên soạn 02 loại tài liệu: “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã” chương trình bồi dưỡng kiến thức QLNN đối với cấp xã và tập bài giảng phần VI: “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương” chương trình Trung cấp Lý luận chính trị. 01 đồng chí giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, đạt giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị năm 2021. Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

2

Năm 2022: Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giảng dạy tổng số lớp: 87 lớp; tổng số tiết giảng vượt định mức chỉ tiêu được giao: 4.597,75 giờ/3380 giờ chuẩn, vượt định mức 1.200 giờ. Khoa chủ trì 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường gồm đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh tế của chính quyền cơ sở trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn”. Đề tài: “Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn”. Thực hiện biên soạn và thẩm định tài liệu chuyên viên, chuyên viên chính, cấp phòng theo sự phân công của Lãnh đạo Trường. Thực hiện thao giảng cấp khoa, cấp trường theo quy định. Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

3

3. Việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiêu biểu, công trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ thường xuyên bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy về xây dựng mô hình, điển hình tiêu biểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2020 – 2023: Chi bộ đã tham gia thực hiện chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 29/4/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 15/5/2021 của Ban Bí thư về Trường Chính trị chuẩn; Quyết định số 112-QĐ/ĐU, ngày 30/11/2021 của Đảng Ủy Quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia các cuộc thi do Đảng ủy khối tổ chức. Kết quả có 03 đồng chí được Đảng ủy công nhận gương điển hình tiên tiến. Chi bộ Nhà nước và Pháp luật quán triệt thực hiện đầy đủ các mô hình mà Đảng ủy trường đề ra.

Có thể khẳng định, thời gian qua chi bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, giảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tập thể chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp ủy, chính quyền khen thưởng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen Khoa Nhà nước và pháp luật hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2020 - 2021); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2020. Chi bộ được Đảng ủy trường tặng giấy khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, có 03 đồng chí được Đảng ủy tặng Giấy khen Đảng viên Hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ; 01 đồng chí đảng viên thuộc Chi bộ Nhà nước và pháp luật được Đảng uỷ trường tặng giấy khen đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Chi bộ Nhà nước và Pháp luật được Đảng ủy trường tặng Giấy khen Chi bộ đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023.  

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc không dễ, nhưng cũng không quá khó, nếu tất cả mọi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều có quyết tâm cao, với tấm lòng trong sáng và có ý thức vì mục tiêu chung thì chắc chắn sẽ làm được. Do vậy, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được thời gian qua, thời gian tới chi bộ và cán bộ, đảng viên tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, với những việc làm cụ thể, thiết thực hiệu quả hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của chi bộ, của khoa, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay./.                                                                                                                                                       

ThS. Vy Thị Lê - ThS. Lăng Văn Thăng

                                                          Khoa Nhà nước và Pháp luật