Skip to main content
x
13 April 2023

Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh, có 05 tổ công đoàn, hiện nay, tổng số đoàn viên là 49 người, trong đó: Nữ 27 người (chiếm 55,1%); Nam 22 người (chiếm 44,9%); đảng viên 45 người, chiếm 92%. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 43 đồng chí có trình độ đại học trở lên chiếm 87,7% (trong đó: 37 đồng chí có trình độ thạc sỹ, đại học 06 đồng chí); trung cấp: 02 đồng chí chiếm 4,1%, còn lại 04 đồng chí chưa qua đạo tạo chiếm 8,2% . Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 29 đồng chí, chiếm 64,4%; trung cấp: 11 đồng chí, chiếm 24,4%.

Vừa qua, CĐCS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. Khép lại một nhiệm kỳ, trong chặng đường 05 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Trường, sự chỉ đạo của CĐVC tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của đoàn viên, CĐCS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có những bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, xác định lấy chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, lao động là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm, hàng quý, nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội CĐCS nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại đơn vị góp phần vào sự phát triển chung của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Ban Chấp hành CĐCS đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên được tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến đoàn viên. Đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia góp ý, xây dựng các văn bản, các chính sách pháp luật, chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị như: Tham gia xây dựng và sửa đổi các nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế nâng lương, quy chế chi tiêu nội bộ…, Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức và người lao động. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, đề xuất, kiến nghị Lãnh đạo trường giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp lý. Phối hợp với chính quyền quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên, viên chức, lao động trong hoạt động Công đoàn. Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; cải tiến chế độ làm việc, chế độ báo cáo thông tin; đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết các phong trào hoạt động của công đoàn.

Trong 5 năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn đã vận động toàn thể đoàn viên đoàn kết, trách nhiệm và chủ động phối hợp với nhà trường trong thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của trường đúng với yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đoàn viên công đoàn đã tham gia giảng dạy nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng, kết quả trong 5 năm tham gia cùng chính quyền duy trì và mở được 405 lớp với 30.632 học viên. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đoàn viên công đoàn Nhà trường còn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, từ năm 2017 - 2023, nhà trường đã tổ chức triển khai thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh, 27 đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường, các đề tài khoa học tập trung nghiên cứu các vấn đề phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy, học tập, cải cách phương pháp làm việc, các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, công tác Đảng, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia viết bài tham luận, đóng góp ý kiến cho các cuộc hội thảo khoa học cấp trường, cấp khóa; tham gia nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng phục vụ công tác giảng dạy và học tập (Biên soạn Tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương”; tài liệu bồi dưỡng, trưởng thôn, bản; tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng,  chuyên viên chính, chuyên viên…) và hàng trăm tin bài của đoàn viên đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trung ương, địa phương, của tỉnh và của nhà trường.

Xác định chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, lao động là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn Trường quan tâm, thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn và người nhà của đoàn viên công đoàn, thăm hỏi đoàn viên khi gặp khó khăn, mắc Covid 19…, trong nhiệm kỳ đã thực hiện thăm hỏi cho 351 lượt đoàn viên công đoàn, với tổng số tiền là 72.300.000 đồng. Phối hợp với Lãnh đạo trường tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Truyền thống nhà trường và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động đi học tập kinh nghiệm, tham quan thực tế nhân dịp Tết cổ truyền, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 nhân dịp hè: Tại Hà Nam, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Quốc - Kiên Giang, Thái Lan, Cà mau, Quảng Bình…Công đoàn trường đã kịp thời tham mưu, lập danh sách đề nghị hỗ trợ, tặng quà, được mua hàng giảm giá cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn (có 09 đoàn viên được nhận quà). Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn; động viên cán bộ, viên chức, lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các quỹ trợ giúp, ủng hộ các vùng bị thiên tai, hưởng ứng các cuộc vận động quyên góp, ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, phối hợp với lãnh đạo trường tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan, huyện Bắc Sơn, Đình Lập... Trong 5 năm qua, CĐCS đã phát động đoàn viên công đoàn hỗ trợ, ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện với tổng số tiền là: 126.426.000 đồng (trong đó quỹ mái ấm công đoàn là 7.620.000 đồng).

1

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên cũng được quan tâm chú trọng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, CĐCS đã thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước của Công đoàn đến 100 % đoàn viên dưới nhiều hình thức. Chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 100% đoàn viên tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian quy định.  Quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm và tệ nạn xã hội, phòng chống thuốc lá trong đoàn viên, người lao động; tham gia cải cách hành chính; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...Tuyên truyền, quán triệt các văn bản về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028… Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của tổ chức công đoàn và truyền thống của nhà trường thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tọa đàm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19. Phối hợp với Ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức tốt Hội nghị thực hiện kế hoạch "Ngày pháp luật" hằng tháng, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật mới ban hành, tổ chức được 41 buổi tuyên truyền, với tổng số 1.790 lượt đoàn viên công đoàn tham gia.

Hàng năm các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên triển khai, tổ chức đều được Ban chấp hành CĐCS quan tâm thực hiện, chủ động phối hợp và đề xuất với lãnh đạo nhà trường triển khai, lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua chuyên đề của đơn vị, vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia như: phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức, lao động tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021 – 2025.

Hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm, đạt kết quả tại các cuộc thi do các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy cấp trên phát động, tham gia và đạt giải ba Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019 do CĐVC tỉnh tổ chức; 01 tiết mục đạt giải C tại Hội thi Văn nghệ năm 2020 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức; Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có 01 đồng chí đạt giải khuyến khích tuần; 05 đồng chí đạt giải tại các tuần trong; Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng (02 giải nhì, 01 giải ba và 04 giải khuyến khích); Phát động và tham gia cuộc thi: “Công sở xanh-sạch-đẹp”, “Góc làm việc ngăn nắp, gọn gàng” do CĐVC tỉnh tổ chức; Hưởng ứng các phong trào thi đua Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, cấp Học viện đã diễn ra sôi nổi và có chất lượng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 108 lượt giảng viên đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp khoa"; 46 lượt giảng viên đạt danh hiệu "Giảng viên dạy giỏi cấp trường", trong đó có 02 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi xuất sắc; 02 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được CĐCS chú trọng, trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 13 cuộc, với 520 lượt đoàn viên tham gia; tham gia giao lưu và thi đấu thể thao Cụm thi đua các cơ quan đảng tỉnh và Cụm thi đua số 02 các trường Chính trị, kết quả đạt 01 giải ba môn bóng chuyền hơi, 02 giải nhất môn kéo co và 02 giải nhì môn cầu lông, ngoài ra còn tổ chức các cuộc giao lưu bóng chuyền hơi, bóng đá giữa đoàn viên công đoàn nhà trường và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được đổi mới, bổ sung phù hợp với thực tiễn, tạo được chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả trong thực hiện. Qua thực tiễn triển khai, trong các phong trào thi đua ngày càng có nhiều nhân tố mới, có sức lan toả rộng rãi trong cán bộ, viên chức, lao động trong toàn trường. Với kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ đã có 26 lượt tập thể, 237 lượt cán bộ, viên chức, lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 09 lượt tập thể được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 21 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 21 lượt tập thể, 73 lượt cá nhân được Hiệu trưởng tặng giấy khen các chuyên đề và cuối năm; 09 tập thể và 05 cá nhân được tặng Bằng khen UBND tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Năm 2018 nhà trường được nhận Cờ thi đua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2021 được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. CĐCS được nhận Giấy khen của CĐVC tỉnh (năm 2019, 2022); 05 cá nhân được nhận Giấy khen của CĐVC tỉnh và 01 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn. Công đoàn cơ sở luôn được nhiệm CĐVC tỉnh đánh giá xếp loại vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% các tổ công đoàn xếp loại “Tổ công đoàn xuất sắc”, tỷ lệ đoàn viên xuất sắc, giỏi việc nước - đảm việc nhà đạt trên 96% (Trong đó các năm 2019, 2020 và năm 2022, 100% đoàn viên đạt đoàn viên xuất sắc và 100% đoàn viên nữ đạt giỏi việc nước - đảm việc nhà).    

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, CĐVC tỉnh và sự tạo điều kiện, hỗ trợ có hiệu quả của lãnh đạo nhà trường, CĐCS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, viên chức, lao động chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động; tổ chức các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ (đạt 10/10 chỉ tiêu) mà Nghị quyết Đại hội CĐCS trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

2

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của CĐCS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ vẫn còn những hạn chế sau: Việc đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn còn hạn chế. Một số hoạt động phong trào chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa thu hút được nhiều đoàn viên tham gia, như các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên đôi khi chưa kịp thời. Phong trào thi đua thực hiện “Xanh, sạch, đẹp”, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao thực hiện chưa thực sự hiệu quả. Chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ mới 2023 -2028, nhằm thực tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, CĐCS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ xác định cần phải tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau: Nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Chú trọng đổi mới nội dung, linh hoạt hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với đoàn viên; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động xây dựng đoàn viên “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa; đơn vị an toàn về an ninh trật tự văn hóa. Duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, rèn luyện sức khoẻ cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, hướng công tác thi đua về phần việc cụ thể, nội dung cụ thể; tổ chức phát động phong trào thi đua có trọng tâm,trọng điểm gắn với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong từng giai đoạn cụ thể. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; hằng năm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đoàn viên công đoàn đảm bảo đúng thực chất. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, chỉ đạo Ban nữ công đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, giáo dục các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong đoàn viên, lao động nữ. Thực hiện tốt công tác thu - chi, quản lý, sử dụng tài chính và kiểm tra, giám sát công tác tài chính theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn, của Nhà nước. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, thường xuyên nắm bắt các thông tin có liên quan đến tư tưởng của đoàn viên công đoàn.../.

 

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

Khoa Xây dựng Đảng