Skip to main content
x
15 March 2023

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, đồng chí Hoàng Văn Thụ là một trong những đảng viên đầu tiên ở vùng miền núi Cao – Lạng. Trước sự phát triển không ngừng của phong trào cách mạng quần chúng, đến giữa năm 1933, được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác tổ chức gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã tới Châu Văn Uyên (thuộc xã Thuỵ Hùng, huyện Cao Lộc ngày nay) kết nạp các đồng chí Đoàn Viết Bứng, Đoàn Viết Cảnh, Đồng Viết Đại, Nông Viết Bảo và Mã Khánh Phương vào Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí trực tiếp làm Bí thư. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Châu Văn Uyên và cũng là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, Chi bộ đảm nhận vai trò quan trọng làm nòng cốt lãnh đạo, tổ chức xây dựng và phát triển phong trào cách mạng trong phạm vi toàn tỉnh. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đến năm 1945.

Chi bộ Đảng Thụy Hùng thành lập là cột mốc đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành của phong trào cách mạng ở tỉnh Lạng Sơn. Từ đây, trên cương vị là Bí thư Chi bộ đầu tiên của tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã cùng tập thể Chi bộ Thụy Hùng đảm nhận vai trò nòng cốt để chỉ đạo việc xây dựng và phát triển phong trào cách mạng toàn tỉnh trong giai đoạn đầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng lãnh đạo.

1

Đồng chí Chu Viết Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thụy Hùng cho biết: Trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành, từ chi bộ Đảng gồm 5 đảng viên, đến nay, Đảng bộ xã Thụy Hùng14 chi bộ (trong đó 03 chi bộ nhà trường, 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ công an, 09 chi bộ thôn) với 195 đảng viên. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, Đảng bộ và Nhân dân xã Thụy Hùng luôn nỗ lực đoàn kết, vượt mọi khó khăn để xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển.

Trước hết, đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2022 Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; việc triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên phải kịp thời; đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị... của Trung ương, của tỉnh, của huyện đảm bảo theo kế hoạch.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy; tiến hành thực hiện quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 năm 2022 đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 (100 % Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn), Đại hội Hội CCB, Đoàn Thanh niên xã nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu trưởng thôn giữa nhiệm kỳ. Đối với công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên được quan tâm thực hiện. Năm 2022, Đảng bộ xã kết nạp 07 đảng viên (đạt 100 % chỉ tiêu), thực hiện tôt công tác quản lý đảng viên, cấp, phát thẻ đảng viên, chú trọng chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề theo quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ đảng viên, tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30, 40 tuổi Đảng cho 04 đồng chí… Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thường xuyên được quan tâm chỉ đạo đảm bảo theo Quy định số 58-QĐ/TW; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ; công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiên thực hiện. Đảng ủy xã Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và chỉ đạo các chi bộ xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp với tình hình thực tế của các chi bộ. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 06 Quyết định kiểm tra, giám sát 06 chi bộ và 10 đảng viên; UBKT Đảng ủy đã ban hành 05 quyết định kiểm tra, giám sát 05 Chi bộ và 05 đảng viên. Trong năm 2022, Đảng ủy, UBKT không nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

2

Trong công tác dân vận tiếp tục được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm thực hiện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng; Chỉ đạo Khối dân vận tăng cường nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; phối kết hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng nông thôn mới... Chú trọng sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, như: Kế hoạch Số 40-KH/ĐU, ngày 14/02/2022 về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025, Báo cáo Số 130-BC/ĐU, ngày 18/4/2022 về sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 19/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội… và xây dựng các chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận cũng như xây dựng các kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, cụ thể là Chương trình Số 01-CTr/KDVĐU-HĐND-UBND, ngày 24/6/2022 về chương trình phối giữa Khối Dân vận Đảng ủy với Thường trực HĐND và UBND xã về công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026; Chương trình số 01-CTr/KDVĐU-CAX, ngày 24/6/2022 về chương trình phối hợp Phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Khối Dân vận Đảng ủy và Công an xã giai đoạn 2022 – 2026, Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 28/02/2022 về thực hiện việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những  phản ánh, kiến nghị của dân; giải quyết các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn…

Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 30 cuộc cho hơn 600 lượt đoàn viên, hội viên và người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022; vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và công dân lên đường nhập ngũ với số tiền 14.300.000đồng. Thực hiện tốt chính sách về vốn, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương thức hoạt động, thu hút, phát triển được 816 hội viên, đoàn viên mới. Phối hợp tổ chức được 01 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Hội đồng nhân dân xã tiếp tục chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động; phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; năm 2022 đã ban hành 144 loại văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã; tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các kỳ họp. Phối hợp  tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định và tổng hợp được 49 ý kiến, kiến nghị của cử tri (cấp huyện 13 ý kiến; cấp xã 36 ý kiến) để các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo quy định; năm 2022, Thường trực HĐND không nhận được đơn thư của công dân và không có công dân đề nghị Chủ tịch HĐND xã tiếp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện những kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; đôn đốc, kiểm tra các bộ phận có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời các kiến nghị chính đáng của cử tri. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã đã chủ động xây dựng chương trình giám sát năm 2022, thực hiện tốt việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề năm 2022. Năm 2022, Thường trực HĐND xã đã tiến hành giám sát 03 cuộc, Ban kinh tế - xã hội giám sát 02 cuộc, Ban Pháp chế tiến hành 01 cuộc và khảo sát 01 cuộc.

Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ban hành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung triển khai các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Các ngành nghề dịch vụ phát triển ở khu vực trung tâm xã và các khu dân cư, hàng hóa đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân, như các loại hình dịch vụ: cửa hàng tạp hóa, vận tải, giải khát, kinh doanh vật liệu xây dựng; cho thuê phông bạt... Trong đó có nhiều hộ với mô hình kinh doanh tổng hợp với thu nhập hơn trăm triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, năm 2022 đạt 39.500.100 đồng/người/năm.

Có thể khẳng định, trong năm 2022, được sự quan lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự hướng dẫn chuyên môn của các phòng, ban chuyên môn của Huyện, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã tới thôn luôn chủ động, khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện, triển khai kịp thời các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2022 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra theo kế hoạch. Công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn.

ThS. Phạm Anh Tuấn – ThS. Hoàng Ngọc Hiếu

Khoa Xây dựng Đảng – Khoa Nhà nước và pháp luật