Skip to main content
x
15 March 2023

Xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng cách trung tâm huyện 07 km. Ranh giới xã được xác định; Phía Bắc giáp xã Sơn Hà; Phía Đông giáp xã Hồ Sơn và xã Hòa Thắng; Phía Nam  giáp xã Hương Sơn, tỉnh Bắc Giang; Phía Tây giáp xã Minh Sơn. Diện tích tự nhiên của xã Minh Hòa là 1.482,70 km2, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 709,01 ha, tỷ lệ 48,1% diện tích xã; Diện tích cây ăn quả 127,6 ha chiếm 87,0%; Diện tích lâm nghiệp là: 390,42 ha chiếm 26,34%; Đất phi nông nghiệp có diện tích 162,15 ha chiếm 10,9%. Địa hình phức tạp, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Số hộ nghèo trên địa bàn đến nay giảm xuống còn 43 hộ (từ 8,79% xuống 6,64%, giảm 2,15% so với cùng kỳ), số hộ cận nghèo 51 hộ, tăng 02 hộ (từ 7,69% tăng lên 7,87%, tăng 0,18% SVCK). Dân số xã Minh Hòa năm 2021 là 2.954 nhân khẩu với 689 hộ gồm 5 dân tộc cùng sinh sống là: Tày, Nùng, Kinh, Cao Lan, Mường; Dân cư trong xã phân bố thành 6/6 thôn với nhiều cụm, khu nhỏ lẻ nằm rải rác.

UBND xã Minh Hòa hiện nay được giao biên chế 19 chức danh. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cơ bản đều đạt chuẩn theo quy định, trong đó: Trình độ Đại học 12 người; Cao đẳng 02 người; Trung cấp 03 người (hiện 01 người đang tham gia khóa học Đại học); Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp 11 người, Sơ cấp có 07 người; 18/18 cán bộ, công chức đã được cấp chứng chỉ tin học; 03/19 cán bộ, công chức được cấp chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh); Quản lý Nhà nước: Chuyên viên có 04 người, Chứng chỉ bồi dưỡng có 09 người; chưa qua bồi dưỡng 06 người. Về điều kiện làm việc, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ công việc của cán bộ, công chức xã.

Năm 2022 UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và chỉ đạo của UBND huyện. Quán triệt các đơn vị, ban ngành, đoàn thể và các thôn bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương.

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội với trọng tâm là "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Kết qủa đạt được năm 2022 như sau: Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 38 triệu đồng/người/năm, đạt 100% so với kế hoạch, bằng 105% so với cùng kỳ.

- Về sản xuất nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cả năm thực hiện được 267,0 ha bằng 100%  kế hoạch bằng 108,3% so với cùng kỳ. Sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 1.000 tấn, bằng 100% Kế hoạh bằng 107,6% so với cùng kỳ. Cây ăn quả tổng diện tích 122,3 ha, chủ yếu là vải thiều, nhãn muộn, thanh long, dứa, bưởi diễn. Trồng mới được 7,5 ha chủ yếu Dứa, bằng 250% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ.

Công tác trồng rừng tổng diện tích 409,8 ha, trồng mới được 50 ha, bằng 100% so với kế hoạch, bằng 192,3%  so với cùng kỳ. Diện tích khai thác là 44,8 ha ước tính đạt 4.480 m3 gỗ keo và bạch đàn, bằng 131,7% so với cùng kỳ.

- Về giáo dục và Đào tạo: Năm học 2021 – 2022 mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các đơn vị trường học đã chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Kết thúc năm học 2021-2022 tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi, chất lượng giáo dục ở các bậc học được duy trì và đảm bảo, việc thực hiện các chế độ đối với học sinh trong năm học theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Năm học mới 2022 - 2023 được khai giảng theo khung thời gian quy định, tỷ lệ huy động trẻ, học sinh ra lớp được đảm bảo. Đối với công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 tiếp tục được Huyện công nhận duy trì đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục Trung học và Trung học cơ sở  đạt mức độ 3, xóa mù chữ đạt mức độ 2, xếp loại Trung tâm học tập cộng đồng đạt loại khá; cộng đồng học tập cấp xã đạt tốt.

- Về công tác xây dựng nông thôn mới:

Qua rà soát lại các tiêu chí đến nay xã đã đạt 10/19 tiêu chí, gồm (Tiêu chí 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Tiêu chí 4: Điện; Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí 8: Thông tin và truyền thông; Tiêu chí 10: Thu nhập; Tiêu chí 11: Nghèo đa chiều; Tiêu chí 12: Lao động có việc làm; Tiêu chí 14: Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí 16: Văn hóa; Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh). Huy động tốt nguồn vốn đối ứng của nhân dân đóng góp để đầu tư các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, như: bê tông hoá đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục xác định phương châm hành động của năm 2023 là: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”. Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra:

- Các chỉ tiêu kinh tế:

Thu nhập bình quân đầu người: 43.000.000 đồng.

Tổng thu ngân sách xã: 63.800.000 đồng; Tổng chi ngân sách xã: 3.760.800.000 đồng. Tổng diện tích gieo trồng: 242 ha; Tổng sản lượng lương thực có hạt: 1.000 tấn; Trồng mới cây ăn quả: 3,5 ha; Gạch bê tông: 1,5 triệu viên/năm. Trồng cây dược liệu: 0,5 ha; Làm đường bê tông nông thôn từ 1 km trở lên; Chế biến gỗ 2.000 m3. Duy trì đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định 52.868 con; Trâu 288 con; Bò 10 con; Lợn 2.570 con; Gia cầm 50.000 con;  Duy trì đàn ong: 500 đàn.

- Các chỉ tiêu xã hội

Duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cả ba cấp học, từng bước phấn đấu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 70%;  Tỷ lệ tiêm phòng bệnh cho trẻ em dưới 1 tuổi 100%;  Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa 6/6 thôn; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa từ 85% trở lên. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 90% trở lên.

- Các chỉ tiêu môi trường

Trồng rừng mới hàng năm từ 50 ha.

 - Trồng rừng gỗ lớn: 05 ha; Trong đó: Cây Keo: 4,5 ha; Cây bản địa: 0,5 ha. Trồng rừng gỗ nhỏ: 45 ha.Tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh 100%

1

Để hoàn thành thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, với kết quả đã đạt được trong năm 2022 và cùng với các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh và của huyện đang được thực thi và từng bước mang lại hiệu quả, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của xã, thúc đẩy trong sản xuất kinh doanh. Những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua là điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao trong năm 2023 cụ thể như sau:

Một là, Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch huyện giao; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, các giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào trong sản xuất. Tổ chức chức chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch các loại cây trồng theo đúng thời vụ; đẩy mạnh công tác chăn nuôi, gia súc, gia cầm, chú trọng phòng chống đói, rét dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Hai là, Chỉ đạo đẩy mạnh công tác trồng rừng. Tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy rừng; Tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực đưa các giống cây ăn quả mới vào trồng. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn người dân về hồ sơ hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND, phối hợp với hội đồng thẩm định huyện tiến hành thẩm định kịp thời đối với các hộ có nhu cầu vay.

Ba là, Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn theo chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh, huyện. Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng trên địa bàn, có kế hoạch sửa chữa kịp thời đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Bốn là, Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã giai đoạn 2020-2030.

Năm là, Tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Thực hành nghiêm chỉnh Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo theo dự toán được giao.

Sáu là, Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, giải quyết dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, tự ý đổ đất làm nhà trên đất ruộng. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà văn hoá thôn.

Bảy là, Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 và triển khai năm học 2023 - 2024. Tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học, thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy, học và quản lý giáo dục. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới.

Tám là, Tập trung bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Duy trì công tác phòng, chống dịch COVID-19, triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin. Thực hiện hiệu quả các hoạt động Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. Nâng cao công tác y tế dự phòng, chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, vật tư y tế, các điều kiện phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba. Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế./.

Hoàng xuân Yến

Khoa nhà nước & pháp luật