Skip to main content
x
31 January 2023

Hòa Cư là xã vùng 3 cách trung tâm thị trấn Cao Lộc 6 km; Phía Đông giáp xã Hải Yến, phía Tây giáp xã Hợp Thành, phía Nam giáp xã Gia Cát và phía Bắc giáp xã Lộc Yên. Có đường ĐH.28 là tuyến giao thông chính chạy qua trung tâm xã. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.106,98 ha với 5 thôn và 628 hộ với 2.906  người, xã có 02 dân tộc chính là Tày và Nùng. Nguồn thu nhập chính của Nhân dân chủ yếu là nông nghiệp. Đảng bộ xã có 09 chi bộ (trong đó 02 chi bộ nhà trường 01 chi bộ y tế, 01 chi bộ công an, 05 chi bộ thôn) với 228 đảng viên.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ năm 2022. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai thực hiện Chuyên đề 2022 ''Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá". Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy và cán bộ chủ chốt của xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2022; Tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng uỷ năm 2022...

Trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; không ngừng quan tâm tổ chức triển khai quán triệt nội dung học tập chủ đề năm 2022 và tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2022. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện theo kế hoạch.

1

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy xã tăng cường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc luôn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Xét kết nạp được 07 quần chúng ưu tú vào đảng (đạt 100% kế hoạch). Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, hoàn thành việc kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 và triển khai thực hiện nghiêm túc việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ cấp ủy và cán bộ chủ chốt của xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) năm 2022. Chỉ đạo tổ chức thành công việc kiện toàn cán bộ hội Nông dân xã, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã cũng đã ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy đã kiểm tra được 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên (đạt 100% kế hoạch) và UBKT Đảng ủy đã kiểm tra được 02 tổ chức đảng và 01 đảng viên, giám sát được 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên (đạt 100% kế hoạch). Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2022. Trong kỳ báo cáo không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền và triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện quy ước, hương ước thôn bản. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã luôn tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2022, triển khai thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách về vốn, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh; đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên vào tổ chức... Bên cạnh đó, HĐND xã luôn tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; nâng cao chất lượng giám sát, phản ánh kịp thời những kiến nghị, thỉnh cầu của nhân dân. Trong năm 2022 HĐND, các Ban của HĐND đã tiến hành giám sát được 06 cuộc, Các Ban khảo sát 02 cuộc. UBND xã tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thường xuyên nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chú trọng công tác giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Có thể khẳng định, trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Cư đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản, ý kiến chỉ đạo của huyện, Đảng ủy, HĐND xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai kịp thời các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của xã năm 2022 đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt dạt hiệu quả. Đảng ủy xã đã luôn chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp xử lý, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu trưởng, phó trưởng thôn và Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công; công tác kiện toàn cán bộ Hội nông dân xã, đại hội Đoàn thanh niên và Hội cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 - 2027. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra theo kế hoạch. Công tác dân vận, công tác dân tộc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào nền nếp. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn… Với những thành tích đạt được, Đảng bộ xã Hòa Cư đã được Ban Thường vụ huyện ủy Cao Lộc tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu tiêu biểu năm 2022.

ThS. Phạm Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng