Skip to main content
x
17 January 2023

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Lạng Sơn cách trung tâm thành phố 67 km theo đường quốc lộ 4A. Tràng Định có diện tích tự nhiên là 1.016,71 km2 với 21 xã và 01 thị trấn, trong đó phía Đông – Đông Bắc có 51km đường biên giới với Trung Quốc, phía Bắc giáp huyện Thạch An tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn, phía Nam – Tây Nam giáp hai huyện Văn Lãng và Bình Gia của tỉnh Lạng Sơn. Tổng dân số toàn huyện là 60.608 người, gồm 06 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa cùng sinh sống.

Trong năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện không ngừng tiếp tục quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, như: Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Kết luận số 1364-KL/TU, ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 25/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về công tác dân tộc... Đồng thời, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình số 37-CTr/HU, ngày 18/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tràng Định về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030.

1

Trong việc triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, UBND huyện đã ban hành các văn bản triển khai dự án, tiểu dự án, nội dung thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 với tổng nguồn vốn ngân sách trung ương cấp là 87.166 triệu đồng nhằm thực hiện 03 nội dung hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1, 9 và 10 và đầu tư xây dựng 38 công trình đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu, đến nay đã khởi công xây dựng 11 công trình; 03 dự án đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công; còn lại các công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, với tổng nguồn vốn ngân sách trung ương cấp 4.788 triệu đồng, UBND huyện đã thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đến các xã rà soát, lập danh sách đối tượng có nhu cầu tham gia dự án theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Phát triền giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; Giảm nghèo về thông tin kế hoạch; Truyền thông về giảm nghèo đa chiều; Nâng cao năng lực thực hiện Chương và giám sát, đánh giá... Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc đang thực hiện kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn. Đã kiểm tra, giám sát được các xã Vĩnh Tiến, Quốc Việt, Hùng Sơn, Chi Lăng, Chí Minh theo đúng kế hoạch.

2

Việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm. Hiện nay, tổng số người có uy tín trên địa bàn huyện là 172 người, việc tổ chức tập huấn cho người có uy tín luôn được duy trì và tham gia đầy đủ, hoạt động thăm hỏi người có uy tín ốm đi viện và người có uy tín và thân nhân người có uy tín từ trần được tổ chức thăm, viếng kịp thời đã góp phần tạo nên sự tham gia của những người có uy tín tham gia tích cực đối với các hoạt động ở địa phường.

Bên cạch đó đối với chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi đã được huyện tập trung triển khai đầy đủ các chương trình tín dụng ưu đãi. Trong năm 2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội của huyện đã hoạt động tích cực, duy trì các cuộc họp định kỳ để đánh giá và chỉ đạo sát với tình hình thực tế, để công tác cho vay 47.319 triệu đồng có hiệu quả đối với số lượt hộ vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo là 294 hộ, số lượt hộ cận nghèo vay vốn là 268 hộ, số hộ mới thoát nghèo là 121 hộ và tín dụng đối với học sinh, sinh viên là 85 cháu. Trong năm, Phòng giao dịch huyện, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả hoàn thành tương đối tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được Chi nhánh tỉnh giao tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ ngay tại địa bàn sinh sống, hoạt động của các Điểm giao dịch xã đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Có thể thấy, trong năm 2022, công tác dân tộc trên địa bàn huyện Tràng Định tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành cùng sự cố gắng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc trong huyện. Các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện được tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, các dân tộc thiểu số nơi đây có truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm gắn bó với quê hương, xây dựng đời sống mới.

ThS. Phạm Anh Tuấn

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng