Skip to main content
x
30 November 2022

I. Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc:

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Tự lực, tự cường là tự mình lo công việc của mình và gây sức mạnh cho mình, không phụ thuộc vào bên ngoài, không ỷ lại ngồi chờ. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm và hành động nhất quán như sau:

- Ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế.

- Ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Bác khẳng định, nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc.

- Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng tiến tới mục tiêu giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng việc phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, "nhân dân" là phạm trù cao quý nhất. Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người khẳng định, dân khí mạnh thì binh lính nào, súng ống nào cũng không địch nổi. "Nếu lãnh đạo khéo thì việc gì khó khăn mấy và to lớn mấy, nhân dân cũng làm được”.

- Ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyết tâm bảo vệ và giữ vững độc lập dân tộc, "nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập tự do", thể hiện rất rõ khi Tổ quốc bị lâm nguy, khi dân tộc phải đương đầu với những kẻ thù có sức mạnh kinh tế - quân sự, chống lại âm mưu áp đặt chế độ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

2.Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

- Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Bác mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng ấy đã được nhấn mạnh tại Đại hội II của Đảng (1951): Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, phú cường. Người nhiều lần nhắc nhở: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Người đặc biệt chú trọng việc nâng cao dân trí, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh. "Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí". Trước lúc đi xa, trong Di chúc Người bày tỏ điều mong muốn cuối cùng, cũng là khát vọng: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

- Xây dựng chế độ chính trị dân chủ, tiến bộ, thật sự vì dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức tốt đẹp. Muốn vậy, phải xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

- Phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người chỉ rõ "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".

- Luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp;linh hoạt, không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác. Theo Hồ Chí Minh, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có cách làm, bước đi và biện pháp thích hợp.

II. Tình hình thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ

- Cấp ủy Đảng cơ quan luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đến đảng viên, định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh động và kịp thời, công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ chính trị thường xuyên, sát với đặc điểm, điều kiện đơn vị và tình hình phát triển du lịch của tỉnh. Quan tâm phát triển đảng viên, động viên, sắp xếp phân công phân nhiệm hợp lý, phát huy được năng lực, sở trường của đảng viên, CBVC trong từng lĩnh vực tạo sức mạnh toàn diện.

- Cán bộ viên chức, giảng viên các phòng chuyên môn chủ động, tích cực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên nghiên cứu khoa học, sưu tầm tài liệu, tham gia các buổi hội nghị, hội thảo để cập nhật thông tin thời sự phục vụ công tác giảng dạy hiệu quả hơn.

- Đảng viên, cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong công tác quản trị. Triển khai tốt nhiệm vụ của phòng cũng như công tác Đảng, đoàn thể, quan tâm đến quyền và lợi ích của đảng viên, CBVC.

* Đánh giá chung

Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của đảng viên Đảng bộ trong những năm qua đã được thực hiện tích cực và có hiệu quả, bởi các đảng viên thuộc Đảng bộ phải thưởng xuyên làm tốt việc nêu gương để truyền tải kiến thức, phong cách lãnh đạo cho học viên - cũng là những đảng viên, là lãnh đạo cơ sở hoặc lãnh đạo các cấp trong tương lai.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương (về nội dung trên) cần phải được thường xuyên, liên tục, hình thức nội dung phải có sự đổi mới, gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do đó vẫn còn nhiều nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó, vẫn còn một bộ phận nhỏ đảng viên chưa thể hiện nhận thức đầy đủ về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, chưa thực sự vận dụng thành động lực, mục tiêu, phương pháp hành động với tinh thần nêu gương, chủ động và sáng tạo mà còn biểu hiện trông chờ, ỷ lại, thực hiện nhiệm vụ cho có, cho xong, thiếu tinh thần cống hiến.

 Còn có hiện tượng đảng viên chưa chủ động trang bị, rèn luyện cho mình một tác phong làm việc khoa học, thái độ làm việc cầu thị, hợp tác, tinh thần tự nghiên cứu, độc lập, sáng tạo để nâng cao hiểu biết, áp dụng vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự đi vào chiều sâu, mới được triển khai thực hiện ở mức độ đúng với quy định, cần có sự đầu tư về thời gian và nghiên cứu về cách thức triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn đảng bộ để đạt chất lượng tốt hơn, phát huy đúng vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong đảng.

III. Trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh của đảng viên Đảng bộ

1. Nhiệm vụ chung:

- Đảng bộ trường cần đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị giai đoạn và hằng năm của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

- Đảng viên Đảng bộ phải nhận thức rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như đã nêu trên. Từ đó dần chuyển biến thành hành động thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, của phòng, của khoa.

  - Tăng cường học tập, tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao trách nhiệm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sống hòa đồng, giản dị với đồng nghiệp, với nhân dân. Luôn giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm.Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Không ngừng tìm tòi, học hỏi, trau dồi đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Luôn nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của mình, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên, quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước do ngành và địa phương phát động nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Một số nhiệm cụ thể:

* Nhiệm vụ của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc:

- Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị phù hợp thực tiễn tỉnh nhà và yêu cầu đào tạo chính trị, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ lãnh đạo nguồn các cấp trong tỉnh.

- Tích cực chủ động tham mưu, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng bộ và đơn vị hàng năm. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm của đơn vị. Phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh.

- Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong và ngoài đảng bộ; phối hợp giữa các phòng, khoa; công tác dân vận và giữ mối quan hệ mật thiết với các cơ quan hữu quan.

- Tăng cường sự đoàn kết thống nhất tạo nên sức mạnh tập thể đơn vị. Quan tâm cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất - tinh thần của đảng viên, CBVC. Phát huy năng lực, sở trường của từng cán bộ, đảng viên tạo động lực nội sinh mạnh mẽ để phát triển đơn vị.

- Phát huy vai trò của cấp ủy, của lãnh đạo đơn vị trong việc chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ, phấn đấu đóng góp kết quả tích cực vào hoạt động chung được giao của đơn vị.

* Nhiệm vụ của cá nhân đảng viên, giảng viên:

- Không ngừng tự học, nghiên cứu tự nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ chung được giao, chủ động và đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp với đồng chí, đồng nghiệp.

- Thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu cao tinh thần dân chủ, gương mẫu trong các cuộc họp, sinh hoạt đảng.

- Đặt lợi ích, nhiệm vụ chung của cơ quan lên vị trí ưu tiên hàng đầu, không vì tư lợi cá nhân.

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Đề xuất giải pháp

Trước những tồn tại và nhiệm vụ đặt ra nêu trên, đề xuất một số giải pháp cần được triển khai thực hiện tại đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ như sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp thường xuyên, yêu cầu cán bộ, đảng viên sau mỗi đợt nghiên cứu phải có báo cáo thu hoạch gắn với việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Thứ hai, hằng quý các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các kế hoạch cá nhân đảng viên đã đăng ký đầu năm. Việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ sẽ giúp đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ và dẫn tới chuyển biến trong hành động, thực hiện thường xuyên để làm tốt công tác nêu gương.

Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát cần được triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và đầy đủ. Mỗi chi bộ trong Đảng bộ cần phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện công tác này, kiểm tra phải có trọng điểm, giám sát phải sát nội dung thực tế, tránh việc làm hình thức, đối phó.

Thứ tư, tích cựctriển khai thực hiện và tổ chức đánh giá việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 15/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Thứ năm, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khoá XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy các chương trình đào tạo, bồidưỡng hằng năm của Đảng bộ./.

ThS. Lương Thị Thu Huỳnh

GVC. Khoa Nhà nước và Pháp luật