Skip to main content
x
30 November 2022

Đại hội XIII của Đảng đề ra mục tiêu cụ thể, gắn với các dấu mốc lịch sử của đất nước là kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội xác định đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao [2]. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúclà sự kết tinh của bản lĩnh chính trị trên cơ sở nhãn quan đúng đắn, có tinh thần chủ động và ý chí lớn lao để hành động một cách phù hợp nhằm đạt được mục tiêu. Để xây dựng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn, giảng viên Phòng QLĐT&NCKH tích cực phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo trong học tập nâng cao trình độ, tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Phòng QLĐT&NCKH là 01 trong 02phòng tham mưu của Trường Chính trị tỉnh, có chức năng Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học có chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng: Chiêu sinh, duyệt sinh, tuyển sinh, thông báo nhập học, tổ chức lớp, quản lý học viên; quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi tổng hợp giờ giảng của giảng viên trong năm; lên lịch học các lớp và công tác nghiên cứu khoa học của Trường [3].

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học có 09 giảng viên chuyên viên trong đó88.89% giảng viên trình độ thạc sĩ, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ phương pháp dạy học tích cực hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm, 08 giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ của công tác tham mưu và giảng dạy [1].Hàng năm giảng viên tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo bồi dưỡng do nhà trường tổ chức hoặc phối hợp với các co quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức. Trong những năm qua, với đội ngũ viên chức của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học gồm 09 giảng viên, chuyên viên đã đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu được Ban Giám hiệu nhà trường phân công. Hàng năm, Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu tốt trong việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện và thành phố về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như cân đối khả năng thực hiện của đội ngũ nhân lực nhà trường, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Giai đoạn 2020 – 2022 Phòng QLĐT&NCKH đã tham mưu cho lãnh đạo trường phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện uỷ, thành uỷ mở nhiều loại hình lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng chuyên môn hoàn thành đạt 100% kế hoạch và hoàn thành vượt mức với tổng số 139 lớp, 10.235 học viên trong đó đào tạo 53 lớp với 3.353 học viên và 86 lớp bồi dưỡng, 6.882 học viên. Cao cấp lý luận chính trị 4 lớp, 424 học viên; Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 49 lớp, 2.929 học viên [1].

Đội ngũ giảng viên, chuyên viên của phòng có nhận thức sâu sắc về đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước khó khăn, thử thách, có đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng tham mưu tốt, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xã hội. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Chính trị tỉnh Hoàng Văn Thụ chuyển đổi hình thức giảng dạy và làm việc sang online qua phần mềm Microsoft Team từ tháng 6 năm 2021. Mỗi giảng viên của phòng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nhanh chóng tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ, phương tiện kỹ thuật hỗ trợ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tham mưu, giảng dạy, dự giờ, thao giảng đến chấm bài thu hoạch, hướng dẫn khóa luận, chủ động trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 xác định côngtác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức trên địa bàn tỉnh đãđược các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, triển khaithực hiện và đạtđược những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng độingũ cánbộ, công chức, viên chức, từng bước đạt chuẩn theo yêu cầu chức danh lãnhđạo, quản lý, vị trí việc làm, gắn với công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức [4]. Đối với công tác chiêu sinh, tuyển sinh, duyệt sinh, thông báo nhập học, tổ chức lớp. Triển khai mở lớp đúng quy trình, bám sát quy chế và đúng theo kế hoạch được duyệt. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyện, Phòng chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch mở lớp, trong đó dự kiến thời gian tổ chức lớp, phân công chủ nhiệm lớp. Song song đó, xây dựng lịch học tổng thể của các lớp để hạn chế trùng lặp lịch giảng dạy của giảng viên, các khoa chủ động trong bố trí lịch giảng dạy các lớp. Đối với quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc chương trình khung theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Căn cứ nội dung, chương trình, Phòng phối hợp với các Khoa rà soát, phân công bài giảng cho các giảng viên vừa phù hợp với chuyên ngành, năng lực, sở trường, vừa đảm bảo cho các giảng viên hoàn thành nghĩa vụ giờ giảng.

Từng giảng viên tích cực, chủ động trong các đợt nghiên cứu của tập thể và hoạt động nghiên cứu thực tế của cá nhân, đồng thời thường xuyên theo dõi lịch hoạt động chung của Tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, xin ý kiến lãnh đạo Khoa, Ban Giám hiệu để được tham dự các hội nghị: triển khai, sơ kết, tổng kết để nắm vững tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh nhà, từ đó tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và bài học thực tiễn.

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu Ban Giám hiệu trực tiếp xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, kế hoạch thao giảng, dự giờ và kế hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên hàng năm, theo dõi quá trình triển khai, tiến độ thực hiện. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Phòng là nơi trực tiếp tham mưu tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”, trực tiếp tiếp nhận các bài viết và biên tập, phân công các thành viên biên tập các bài viết đăng trang thông tin điện tử của Trường, với lượng các bài viết ngày càng phong phú.Thực hiện 01 nhiệm vụ học công nghệ cấp tỉnh năm 2022 và đã được Hội đồng cấp tỉnh xét duyệt, thông qua; các khoa thực hiện 16 đề tài NCKH cấp trường. Các đề tài thực hiện đảm bảo, đáp ứng tốt yêu cầu giữa lý luận và thực tiễn, sau khi nghiệm thu là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy các phần học trong Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn của Nhà trường [1].

Phòng tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế qua các năm; Kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho các lớp đào tạo, bồi dưỡngphù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện và thành phố tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Trung cấp lý luận chính trị theo kế hoạch học tập và theo Quy chế quy định.Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các lớp nghiên cứu thực tế bằng hình thức nghe báo cáo trực tuyến về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin qua đó củng cố niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ công tác sau khi hoàn thành khóa học.

Phòng QLĐT&NCKH đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu các nội dung công tác đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tuy nhiên khối lượng công việc của phòng quá nhiều, trong điều kiện yêu cầu nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chuẩn chức danh của từng viên chức, đó đó phải vừa làm, vừa học. Hiện tại 08 giảng viên của phòng tham gia chương trình Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 01 lãnh đạo phòng đang tham gia đào tạo nghiên cứu sinh [1].Mặt khác, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của phòng còn có nội dung cần tham mưu chưa thật sự thống nhất; lề lối làm việc chưa đổi mới kịp thời với yêu cầu công việc; năng lực của các viên chức không đồng đều, chưa thật sự đổi mới trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng xử lý công việc đôi lúc còn chậm, còn sai sót trong tham mưu văn bản phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; khối lượng công việc lớn nên ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng của công tác tham mưu. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc đồng thờiphát huy ý chí tự lực, tự cường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học cần thực hiện tốt một số giải pháp trong thời gian tới:

Thứ nhất: Tập trung xây dựng đội ngũ viên chức phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, xây dựng tập thể phòng đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau phát triển, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chung của phòng.Từng giảng viên, chuyên viên cần nâng cao tính chủ động trong công tác và xây dựng phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công tác tham mưu. Tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất giải pháp, sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Thứ hai:Tập thể phòng thực hiện công việc bám vào quy chế, quy trình quản lý học viên, trong thực hiện công việc chuyên môn cần có sự linh hoạt, sáng tạo, nghiêm túc, chặt chẽ, trung thực khách quan, kiên quyết chống bệnh thành tích và siết chặt nền nếp, kỷ cương trong quản lý đạo tạo và bồi dưỡng.Tham mưu các giải pháp thiết thực tác động trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Thứ ba:Trong công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò là Phòng chủ trì phối hợp các phòng, khoa tham mưu chủ động hơn trong đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của nhà trường.

Để Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ ngày càng phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tập thể viên chức phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học phải thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành tấm gương về thực hành ứng xử văn hóa trường Đảng. Đồng thời, thông qua hoạt động tham mưu, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, mỗi giảng viên phải truyền được cảm hứng, niềm tin, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc từng bước nâng cao bản lĩnh, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng, tinh thần trách nhiệm làm tốt hơn nữa công tác tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

* Tài liệu tham khảo:

  [1]  Chi bộ Đào tạo (2022), Báo cáo Chính trị trình Đại hội Chi bộ Đào tạo nhiệm kỳ 2022 – 2025.

  [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

  [3] Tỉnh ủy Lạng Sơn (2018), Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27/12/2018  quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trương Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.

  [ 4] Tỉnh ủy Lạng Sơn (2021), Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 29/4/2021 về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 – 2025.

 

ThS. Dương Thị Quý

GV.  Phòng QLĐT&NCKH