Skip to main content
x
10 November 2022

Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện sau rộng. Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [1]. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” [2].

1. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại.

Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về quyền sống chân chính của dân tộc đã bồi đắp tư tưởng, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và lan tỏa trong mọi giai tầng xã hội Việt Nam. Nói cách khác, chính chủ nghĩa yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước “đàng hoàng”, “to đẹp” đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, đặt nền móng cho sự phát triển tư tưởng mác xít ở Việt Nam, tạo ra những điều kiện căn bản, tiên quyết đưa đến những thành công của cách mạng nước nhà.

Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường

Một là, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mạng ở các nước thuộc địa (trong đó có Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không.

Hai là, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng: Nêu cao tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới” [3].

Ba là, ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng.

Bốn là,  ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Muốn vậy, quần chúng nhân dân phải được vận động, rèn luyện và tổ chức nhằm huy động, tập hợp, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực lượng quần chúng trên cùng một mặt trận, biến thành sức mạnh của quần chúng thành sức mạnh cách mạng.

Năm là, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Một là, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài: từ những ngày đầu đấu tranh cách mạng đến tận trước lúc đi xa, Bác luôn coi trọng nhân tài, mong muốn xây dựng đất nước hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. [4]

Hai là, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho nhân dân.

Ba là, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân.

Bốn là, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài.

Năm là, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng tư tưởng đặc biệt quan trọng để Đảng đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong các giai đoạn cách mạng để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là động lực, tư tưởng soi đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng dân tộc đã đạt nhiều kỳ tích chói lọi, làm nên Cách mạng tháng Tám, khai sinh nền độc lập, mở ra thời đại mới, kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng của Đảng và dân tộc ta là đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn đất nước và xu hướng phát triển của thời đại. Một lần nữa Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trong điều kiện hiện nay tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử. Đồng thời Một trong những nội dung rất quan trọng trong phương hướng công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng thông qua đó là: Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng, hoàn thiện chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài; có cơ chế bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

2. Tình hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúctại trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Đảng bộ trường Chính trị Hoàng Văn Thụlà Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy trường chỉ đạo các chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hằng năm, Đảng bộ Trường đều xây dựng Kế hoạchthực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đăng ký thực hiện nội dung đột phá tronghọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể cụ thể hóa các nội dung đột phá phù hợp với nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên đềvàđăng ký thực hiện nội dung đột phá tronghọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 69-KH/ĐU, ngày 23/02/2021 kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị v đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 105-KH/ĐU, ngày 28/10/2021 kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT/TW khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025; Tuyên truyền Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn học tập chuyên đ toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh v ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Với mục đích tổ chức triển khai học tập, tuyên truyền thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, giảng viên trong nhà trường nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Các khoa, phòng, chi bộđã đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của khoa phòng.Mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viênđưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3.  Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đối với cán bộ, đảng viên, giảng viên tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện trong giai đoạn hiện nay

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có hiệu quảv ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là,  Đảng ủy, lãnh đạo trường, các chi bộ, đơn vị khoa, phòng , nâng cao nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đơn vị khoa phòng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên.

Hai là, chủ động tuyên truyền về quan điểm chủ nghĩa Mác - Lên nin, tư tưởng Hồ Chí minh, quan điểm đường lối của Đảng ta trong xây dựng, bảo vệ đất nước, hưởng ứng nhiệt tỉnh tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, để bảo vệ nền tảng quan điểm chủ Đảng về xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay.

Ba là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị khoa phòng.

Bốn là, tiếp tục quán triệt thực hiện năm tiêu chuẩn đạo đức cách mạng của cán bộ, giảng viên về chuẩn mực văn hóa trường Đảng làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên, giảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, chống suy thoái về chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” để ngày càng hoàn thiện hơn.

Năm là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng giảng dạy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng trong học tập và giảng dạy tại trường.

Sáu là, đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và đảng viên; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo.

 

* Tài liệu tham khảo              

 

[1] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập 1, tr. 109. 

[2] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, tập 1, tr. 34

[3] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 2, tr. 320.

[4] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H, 2011, tập 15, tr. 623.

ThS. Nguyễn Thị Tú Anh

GVC. Phó Trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật