Skip to main content
x
3 March 2022

Khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để công dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm, là biểu hiện của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Khiếu nại, tố cáo là một kênh thông tin khách quan phản ánh việc thực thi quyền lực của bộ máy nhà nước, phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Do đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo không những có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước, mà còn thể hiện mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một vấn đề được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Để việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.  Đồng thời, để hạn chế thấp nhất tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp xảy ra, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng không để kéo dài tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, mới đây nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Xã Bính Xá, huyện Đình Lập là xã Biên giới có diện tích 146,49 km²,  dân số là 3.657 người, mật độ dân số đạt 25 người/ km². Với trên 11.600 ha diện tích đất lâm nghiệp, chiếm 82% diện tích đất tự nhiên. Trong những năm gần đây xã Bính Xá, huyện Đình lập tình trạng người dân tranh chấp đất rừng để canh tác khá phổ biến chủ yếu là tranh chấp giữa các hộ gia đình trong xã với nhau và một số hộ dân di cư vào Tây nguyên sinh sống làm ăn nay trở về đòi lại đất rừng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong năm 2021 xã Bính Xá duy trì thường xuyên về thực hiện lịch tiếp công dân theo quy định, tiếp công dân được 03 lượt/17 người, nội dung tiếp liên quan đến tranh chấp đất đai. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2021 tiếp nhận 86 đơn thư; năm 2020 chuyển sang 0 đơn. Lũy kế tổng 86 đơn thư; trong đó: đơn không thuộc thẩm quyền 32 đơn, đã chuyển cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết (chuyển 01 đơn công ty TNHH-MTV Lâm nghiệp Đình Lập, 33 đơn chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện  Đình Lập; đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 54 đơn (trong đó: lĩnh vực tranh chấp đất đai 34 đơn, lĩnh vực khác 20 đơn), đã giải quyết 52 đơn, số đơn tồn đọng đọng 2 đơn đang xem xét giải quyết.

1

Từ thực trạng trên, tình hình khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Chủ trương hiện nay của Đảng, Nhà nước ta là phải nỗ lực hơn nữa trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc và kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh, không để công dân bức xúc kéo đi khiếu nại, tố cáo của công dân. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ, chínhh quyền xã Bính Xá  nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh - trật tự xã hội, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội cũng là thước đo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức. Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo cần triển khai thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Nâng cao tinh thần trách trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2. Nâng cao trách nhiệm, phát huy hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trước hết là vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, khi được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đối mới phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

3. Phát huy vai trò của tổ hòa giải cơ sở; làm tốt công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia giám sát. Phối hợp với Đồn biên phòng Chi Lăng đơn vị đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, hoà giải các vụ việc tranh chấp góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã.

 4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết đơn để kịp thời chấn chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại, vận động, thuyết phục công dân chấm dứt khiếu nại, tố cáo không đúng, giảm thiểu các khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân có phẩm chất đạo đức tốt, vững về pháp luật, nghiệp vụ, có khả năng “dân vận tốt”; hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu công tác.

6. Quá trình tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân phải tập trung chỉ đạo để xử lý, giải quyết dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng,  hình thành vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp. Thường xuyên tranh thủ ý kiến tư vấn của các đơn vị chuyên môn có chức năng tham mưu, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn xã. Tạo môi trường ổn định, hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

GV. Hoàng Xuân Yến

                                                   Khoa Nhà nước và pháp luật