Skip to main content
x
12 December 2021

Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, Ban Chấp hành Đảng bộ có 07 đồng chí, có 05 chi bộ trực thuộc với 45 đảng viên (trong đó, 44/45 đảng viên chính thức; 01 đảng viên dự bị; Nam: 19/45 đồng chí, chiếm 42,2%; Nữ 26/45 đồng chí, chiếm 57,8 %). Nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ trường kịp thời xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đúng quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức thực hiện tốt những quy định đã đề ra trong quy chế để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Trên cơ sở chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Đảng ủy trường Chính trị Hoàng Văn Thụ lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Năm 2021, Đảng ủy trường đã thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với chi bộ Nhà nước và Pháp luật, Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Nhà nước và Pháp luật; kiểm tra đối với chi bộ Xây dựng Đảng. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề chi bộ Đào tạo, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Đào tạo; các chi bộ thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc tổ chức đảng và đảng viên thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; việc thực hiện Quy định tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên, viên chức Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Quy chế văn hóa công sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Nghị quyết số 12-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2013 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Trường đã ban hành. Việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ và giữ mối liên hệ với quần chúng… Nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ và thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát; Quy chế làm việc toàn khoá, nhiệm kỳ 2020 - 2022 của chi bộ.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: việc phổ biến, quán triệt; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tới đảng viên qua các Hội nghị toàn đảng bộ, sinh hoạt đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, lồng ghép trong “ngày pháp luật” hằng tháng của nhà trường, đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập. Thông qua học tập Nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, đảng viên và quần chúng tiếp tục được nâng lên. Đồng thời, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Quy chế làm việc của UBKT Đảng uỷ; công tác kiểm tra, giám sát được đề cập, thực hiện cơ bản theo quy chế làm việc đã đề ra.

100% tổ chức đảng đều chấp hành tốt cương lĩnh chính trị, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các chi bộ đều thực hiện các nguyên tắc tổ chức của Đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ từng bước được nâng cao; có sự đoàn kết nội bộ; công tác quản lý đảng viên thực hiện nghiêm túc; không có đảng viên vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Về cơ bản cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng Đảng ủy trường đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tỉnh giao, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch; chuyển đổi hình thức giảng dạy trực tuyến. Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản nhà trường đã hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tư tưởng, lập trường cán bộ, đảng viên và quần chúng ổn định, tích cực công tác và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của Đảng ủy, của nhà trường và Chi bộ; những quy định của địa phương nơi cư trú. Nội bộ Chi bộ đoàn kết, cùng nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau mỗi buổi sinh hoạt các chi bộ chấm điểm xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ (100% kỳ sinh hoạt đều đạt tốt). Đối với sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các nội dung nâng cao chất lượng công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm… các nội dung sinh hoạt chuyên đề đảm bảo gắn với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, công tác chuẩn bị và các bước tiến hành theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì, thực hiện theo đúng quy định, các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Định kỳ, Đảng ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Các chi bộ trực thuộc đều quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Quy trình kiểm tra, giám sát; lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát từng bước đi vào nền nếp theo đúng hướng dẫn của cấp trên; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên; việc giám sát luôn đảm bảo thực hiện theo Quy chế giám sát trong Đảng.

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ được kiểm tra, giám sát đều thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, kế hoạch kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành. Để đạt được kết quả trên là do sự đoàn kết thống nhất của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm; tích cực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần đoàn kết nội bộ; giữ vững kỷ cương, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, đã giúp Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ nhận rõ hơn tình hình thực tế tại Đảng bộ, chi bộ đề ra biện pháp để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Tuy nhiên, bên cạnh đó có những hạn chế: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch do các lớp đào tạo, bồi dưỡng mở nhiều; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19…

  Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và những năm tiếp theo, Đảng ủy cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế. Đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của các chi bộ và đảng viên

2. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của tập thể và cá nhân đảng viên. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo.

3. Đảng uỷ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của người đảng viên, để góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

4. Tiếp tục phát huy nâng cao vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, có kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực, vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm minh tổ chức và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát theo quy định.

5. Tiếp tục kiểm tra, giám sát trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025./.

 

               ThS Dương Thị Hồng Vân

                                    Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng