Skip to main content
x
9 September 2021

Tràng Định là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, cách thành phố Lạng Sơn 67 km dọc theo đường quốc lộ 4A, nằm giữa thung lũng bên bờ sông Bắc Khê. Huyện Tràng Định có 21 xã và 01 thị trấn, gồm 06 dân tộc cùng sinh sống như Tày, Nùng, Kinh, Dao, H’Mông, Hoa... Trong đó dân tộc Tày, Nùng là đông nhất. Huyện có 52 km đường biên giới, có cửa khẩu Bình Nghi và cặp chợ biên giới Nà Nưa thuận tiện cho việc giao lưu, trao đổi buôn bán. Tính đến cuối năm 2020, Đảng bộ huyện Tràng Định có 56 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 22 đảng bộ xã, thị trấn, 02 đảng bộ cơ quan (đảng bộ công an, đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự), 32 chi bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 5.778 đảng viên; trong đó có 5.572 đảng viên chính thức, 206 đảng viên dự bị.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tràng Định thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó bổ sung lực lượng đảng viên trẻ, đảm bảo sự kế thừa, phát triển, tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Công tác phát triển đảng viên đã góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, giúp một huyện khó khăn như Tràng Định thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020, các đảng bộ xã, thị trấn ở huyện đã thực hiện nghiêm túc văn bản trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo đến công tác phát triển đảng viên như Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 27/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 07/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển đảng viên là người theo tôn giáo; Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư “về kết nạp người vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào Đảng”. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển đảng; tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng cho các đối tượng là đoàn viên, thanh niên; cán bộ, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, công nhân lao động, đoàn viên công đoàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới ở khu vực nông thôn, Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tràng Định chỉ đạo các chi bộ thôn, khu phố tích cực phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể chủ động rà soát, nắm bắt số lượng đoàn viên, thanh niên sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn cũng như những thanh niên đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, có đủ điều kiện, có lý tưởng, nguyện vọng được vào Đảng để theo dõi, giúp đỡ, giới thiệu và đề nghị kết nạp. Tiến hành rà soát các đối tượng quần chúng là bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở về tham gia lao động, sản xuất tại địa phương, từ đó, chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục và tạo điều kiện để họ phấn đấu, rèn luyện, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể đã có nhiều tích cực, cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú tham gia vào tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, đồng bộ trong công tác phát triển đảng viên. Các tổ chức chính trị - xã hội đã đi sâu, đi sát cơ sở để hướng dẫn cho quần chúng tham gia vào các phong trào như nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, thanh niên lập nghiệp…, gắn chặt phong trào với việc nâng cao nhận thức và giác ngộ chính trị, qua đó giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ xem xét, tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên, Đảng bộ huyện quán triệt phương châm kết nạp đảng viên phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Kết nạp đảng viên phải gắn với củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; cảnh giác, đề phòng những phần tử cơ hội, phản động lọt vào hàng ngũ của Đảng; quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng; luôn đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn trong quá trình kết nạp đảng viên mới...Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng nên số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm của Đảng bộ huyện Tràng Định đều đảm bảo chỉ tiêu; trong đó, tỷ lệ đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế, đảng viên trẻ ngày càng tăng; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao...Do đó, đội ngũ đảng viên đã phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu đội ngũ đảng viên ngày càng chuyển biến tích cực.

Công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm về cả số lượng và từng bước nâng cao về mặt chất lượng. Giai đoạn 2015 – 2020 Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp huyện và các cấp ủy cơ sở khai giảng 21 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, với 1.680 quần chúng ưu tứ; 13 lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới với 1.061 đảng viên và đã xem xét kết nạp được 1.318 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 220 đảng viên cụ thể: năm 2015 kết nạp 219 đảng viên, năm 2016 kết nạp 271 đảng viên, năm 2017 kết nạp 275 đảng viên, năm 2018 kết nạp 179 đảng viên, năm 2019 kết nạp 192 đảng viên, năm 2020, kết nạp 182 đảng viên. Do làm tốt công tác kết nạp đảng viên, nhất là kết nạp đảng viên ở các thôn, bản đã giúp cho mục tiêu xóa thôn, bản “trắng” đảng viên, thành lập chi bộ độc lập (hiện nay không có thôn, bản trắng đảng viên, số chi bộ sinh hoạt ghép chỉ còn 2 chi bộ).

Có thể nói, công tác phát triển đảng viên đã góp phần tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa của Đảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Đồng thời bảo đảm lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết, lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Tràng Định, còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn nhất định. Đó là một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; số đảng viên được kết nạp có xu hướng giảm so với những năm trước đây; chất lượng đảng viên kết nạp ở một số tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, một số ít tổ chức đảng chạy theo số lượng dẫn đến kết nạp vào Đảng một số quần chúng chưa được rèn luyện, thử thách nhiều, ý chí phấn đấu chưa cao…Một số cấp ủy xã chưa chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, chưa có những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết thực trạng chỉ có những chi bộ có điều kiện thuận lợi mới kết nạp được đảng viên. Một số tổ chức đảng ở thôn thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tạo nguồn và phát triển đảng viên. Ở một số nơi cấp ủy lúng túng, bị động trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng. Có nơi, không quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn vùng sâu, xa, vùng biên giới, miền núi hoặc hạ thấp điều kiện, tiêu chuẩn khi xem xét kết nạp người vào Đảng.

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đẩy mạnh quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phát triển Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới với chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cần nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/02/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sảng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Các địa phương phát huy vai trò của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho chi bộ, bảo đảm chất lượng và số lượng. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia; kịp thời phát hiện những nhân tố mới, tích cực để theo dõi, bồi dưỡng phát triển nhằm tạo nguồn kết nạp đảng... góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

     ThS. Nguyễn Thị Hương

                                              Khoa Xây dựng Đảng