Skip to main content
x
13 June 2021

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã khẳng định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết từng cán bộ, đảng viên, từng giảng viên công tác ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định, tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bước vào thời kỳ phát triển mới, những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đã ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình," thúc đẩy "tự diễn biến" "tự chuyển hóa," tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay diễn ra vô cùng quyết liệt, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”[1].

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, vai trò của đội ngũ giảng viên nhà trường là lực lượng nòng cốt đã chú trọng đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Để đáp ứng yêu cầu đó, đội ngũ giảng viên các trường chính trị nói chung, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nói riêng phải là những người nghiên cứu sâu sắc, nắm vững nghị quyết của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, quan điểm đúng đắn, có kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác những quan điểm của Đảng; biết vận dụng những quan điểm của Đảng vào nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị và đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Để phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên giảng dạy ở các trường chính trị nói chung và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn nói riêng trong đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cần thực hiện một số yêu cầu cơ bản sau:

Một là, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch phải trực tiếp gắn với việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong đó có đội ngũ giảng viên ở trường chính trị hiện nay; phản ánh mục đích, nội dung của quá trình đấu tranh, là nguyên tắc, phương châm chỉ đạo đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình hình mới. Mỗi giảng viên phải hướng đến mục đích cao nhất và xuyên suốt là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cụ thể, trên cơ sở luận giải, khẳng định tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đấu tranh, phản bác làm thất bại những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, khẳng định và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong tình hình mới. Vì vậy, đội ngũ giảng viên của các trường chính trị nói chung và trường chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nói riêng phải được tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, “sức đề kháng”, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận của đội ngũ giảng viên của các trường chính trị nói chung và trường chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nói riêng nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới.

Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận ở nước ta hiện nay đang diễn ra quyết liệt, phức tạp. Những chiến sĩ trên mặt trận này, nhất là đội ngũ giảng viên của các trường chính trị nói chung và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nói riêng phải là những người đi tiên phong đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch cũng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Họ phải là lực lượng luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa đấu tranh với nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng về chính trị; đã chủ động, tích cực tiến công và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vì vậy, cùng với việc phân công, giao nhiệm vụ Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường cần tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ này hoạt động cũng như phát triển sự nghiệp. Có như vậy, trận địa tư tưởng của Đảng trong nhà trường được giữ vững và bảo đảm luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với nhân dân, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. giảng viên trường chính trị thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu chủ động đấu tranh, phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tạng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong nhà trường trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, ở mọi lúc, mọi nơi; Đa dạng hóa các hoạt động, hình thức đấu tranh góp phần giữ vững phương hướng chính trị như: đổi mới công tác nghiên cứu khoa học phục vụ cho đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay, mỗi giảng viên phải trở thành nhà nghiên cứu để thường xuyên sàng lọc, cập nhật những thông tin thời sự, kể cả những quan điểm trái chiều, phản diện; những kiến thức mới, thiết thực với các lĩnh vực hoạt động trong thời đại bùng nổ thông tin và có nhiều vấn đề tư tưởng phức tạp như hiện nay, đồng thời, loại bỏ những thông tin, kiến thức đã lạc hậu, không còn thiết thực với người học và đặc biệt là tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận và phát triển lý luận mới tập trung vào hướng nghiên cứu cơ bản, chuyên sâu, không ngừng bổ sung và phát triển lý luận Mác - Lênin cho phù hợp với thực tiễn địa phương, đất nước và thời đại, phải kết hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dạy và học về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi khoa học các cấp, tập trung nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, viết giáo trình, tích hợp đưa nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái vận dụng vào quá trình giảng dạy. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường, trực tiếp là lãnh đạo của các khoa giảng dạy và phòng tham mưu của nhà trường, đội ngũ giảng viên trường chính trị Hoàng Văn Thụ đã phát huy tốt vai trò của mình trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời tham gia tích cực và hiệu quả vào cuộc đấu tranh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên còn một số hạn chế như năng lực giảng dạy ở một số giảng viên còn hạn chế; kiến thức chưa toàn diện; lúng túng, thiếu linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động thực tiễn, v.v. Một số nội dung trong bài giảng còn nặng về lý luận, việc liên hệ với thực tiễn còn hạn chế, chưa sát với nội dung, đối tượng đào tạo, trong khi đó, bên cạnh khả năng tư duy khoa học, logic cần có của một giảng viên, tuy nhiên do đặc thù của môn học mang tính lý luận cao giảng viên còn cần đến kinh nghiệm sống, vốn hiểu biết xã hội rộng lớn, điều này cũng là một thực trạng khó khăn của một số giảng viên trong trường. Vì vậy, việc phát huy vai trò đội ngũ giảng viên của trường chính trị trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch hiện nay là quá trình đòi hỏi phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay. Không chỉ hiểu biết sâu rộng kiến thức chuyên môn lĩnh vực mình giảng dạy, giảng viên còn phải tích cực đổi mới, linh hoạt về phương pháp; thường xuyên bám sát thực tiễn, tổng hợp thực tiễn để làm sâu sắc thêm lý luận, gắn lý luận với thực tiễn nhằm tăng cường hiệu quả công tác giảng dạy trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn mới, khẳng định là lực lượng đi đầu tham gia đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và toàn xã hội, trong giai đoạn cách mạng mới./.

                                                             ThS. Trần Văn Tuân

                                                              Khoa Lý luận cơ sở

 

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr.201.