Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01//01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Chiều ngày 15/3/2021, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 38 năm 2021.

Dự và chỉ đạọ lễ khai giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng; đại diện Lãnh đạo phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên lên lớp và 77 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 38 năm 2021.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Nội dung Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên được thực hiện theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ban hành chương trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Quyết định số 2721/QĐ-BNV, ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên. Chương trình gồm 18 chuyên đề, đi thực tế và viết tiểu luận tình huống.

Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên là các đồng chí lãnh đạo nhà trường; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành hành chính và một số chuyên ngành khác trực tiếp lên lớp đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời có kiến thức, nhiều kinh nghiệm trong quản lý. Trình bày chuyên đề báo cáo là giảng viên hoặc những nhà quản lý có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước, có khả năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định. Các giảng viên đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật các văn bản mới, kiến thức mới, tập hợp các bài tập, tình huống điển hình trong thực tiễn để bảo đảm giảng dạy có chất lượng, sát với chức trách, nhiệm vụ của công chức ngạch chuyên viên và tương đương./.

                                                                     ThS. Hà Minh Thảo

                                                               Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH