Skip to main content
x
28 January 2021

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Hữu Lũng chung tay cùng tỉnh Lạng Sơn và cả nước để xây dựng Nông thôn mới. Từ năm 2010 đến nay, qua 10 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Hữu Lũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Diện mạo nông thôn được đổi mới, khang trang; đời sống kinh tế, tinh thần của người dân được cải thiện; môi trường khu vực nông thôn được nâng cao; dân chủ được mở rộng; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Từ những thành quả đã và đang đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới càng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền cơ sở.

Với mục tiêu đưa mỗi làng quê nông thôn mới trở thành miền quê đáng sống, những Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu lại được triển khai tiếp theo đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh, trong đó có Hữu Lũng. Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu không chỉ là hình mẫu về khu dân cư ở nông thôn mà còn đem lại diện mạo đẹp đẽ, khang trang hơn, làm cho cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao. Trên cơ sở những thành công đã đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Hữu Lũng tiếp tục chỉ đạo các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục xây dựng  Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu. Theo đó, việc xây dựng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu phải có những nét nổi bật về cảnh quan, đường làng, ngõ xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới, ăn minh cho các làng quê.

Theo quy định, việc xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu phải có 7 tiêu chí. Bộ tiêu chí đối với Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gồm 7 tiêu chí sau: Tiêu chí 1: Nhà ở và vườn hộ gia đình; Tiêu chí 2:  Đường giao thông; Tiêu chí 3: Nhà văn hóa và Khu thể thao thôn; Tiêu chí 4: Phát triển sản xuất và giảm nghèo; Tiêu chí 5: Văn hóa, Giáo dục, Y tế ; Tiêu chí 6: Vệ sinh môi trường; Tiêu chí 7: An ninh, trật tự xã hội và Bình đằng giới.

Năm 2017, ngay khi có chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với 7 tiêu chí cơ bản; Văn Phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã triển khai hướng dẫn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Văn phòng Điều phối nông thôn mới của huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện, tuân theo quy trình các bước và đảm bảo bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm để xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” như là:

Lựa chọn khu dân cư tiêu biểu có mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về hạ tầng ở mức cao; có các tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, tỷ lệ trẻ đến lớp đúng độ tuổi, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế phải cao hơn mức đạt chuẩn của Bộ tiêu chí.

Đội ngũ cán bộ thôn và người dân trong khu nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm tích cực, chủ động, đồng tình hưởng ứng. Có ít nhất 80% số hộ đồng tình, tự nguyện, cam kết tham gia xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

 Các hộ gia đình trong khu dân cư phải gương mẫu nâng cao ý thức xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư; các hộ gia đình sống hòa thuận, đoàn kết, thân thiện.

 Người dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước thôn, bản; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của thôn và khu dân cư.

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Điều phối nông thôn mới của huyện, các xã đã về đích nông thôn mới xem xét lựa chọn các thôn để tiến hành xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, có thể lựa chọn thôn hoặc lựa chọn một khu dân cư tiêu biểu trong thôn đáp ứng cơ bản các tiêu chuẩn để lựa chọn xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Sau khi đã lựa chọn được thôn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã phối hợp với Ban Phát triển thôn và các hộ gia đình tiến hành họp thôn và thông tin đầy đủ nội dung về xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, những việc phải làm, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia để người dân và cộng đồng dân cư đóng góp ý kiến và thống nhất lựa chọn các nội dung để thực hiện trong khu dân cư (phương án chỉnh trang nhà cửa, quy hoạch vườn hộ từng gia đình, chỉnh trang hàng rào, đường làng, ngõ xóm và các nội dung khác cần thực hiện trong khu dân cư...) .

Năm 2017, thôn Bến Lường, xã Minh Sơn là 1 trong 4 thôn được tỉnh chọn làm điểm xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Sau khi được lựa chọn làm điểm, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Minh Sơn đã tiến hành họp và thống nhất lựa chọn cụm dân cư số 3, thôn Bến Lường làm địa điểm xây dựng. Để thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước (hỗ trợ 430 triệu đồng), các hộ dân cũng đóng góp công sức và hơn 300 triệu đồng để thực hiện các nội dung của khu.

Thực hiện việc xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở thôn bến Lường với toàn khu bê tông hóa 100% đường giao thông; đường thôn được thắp bằng đèn điện; 27/27 hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định; 100% hộ gia đình chỉnh trang cổng đồng bộ, làm mái vòm, trồng cây xanh trước cổng và xanh hóa các tường rào; trồng hoa cây cảnh dọc 2 bên đường chính của khu; tập trung phát triển tre măng Bát Độ với diện tích 9,5 ha… Hạ tầng được nâng cấp, môi trường được đảm bảo, mô hình phát triển sản xuất hiệu quả. Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở thôn Bến Lường trở thành điểm sáng trong xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu của tỉnh.

1

Những ngôi nhà khang trang của người dân thôn Bến Lường

(Ảnh: Sưu tầm)

Từ những kết quả đạt được trong xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở thôn Bến Lường, năm 2018, huyện Hữu Lũng tiếp tục triển khai xây dựng khu  Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các xã nông thôn mới khác trên địa bàn. Để định hướng các xã lựa chọn thôn để thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, tập huấn; tổ chức cho các xã đạt chuẩn đi tham quan học tập kinh nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh (địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới nói chung, trong đó có xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ).

Từ sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chung tay góp sức của nhân dân, từ năm 2017 sau thôn Bến Lường, xã Minh Sơn, trên địa bàn huyện đã xây dựng được các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các thôn như: Gốc Gạo, xã Tân Thành; thôn Thuyền, thôn Cảo, xã Vân Nham; thôn Sẩy Hạ, xã Đồng Tân. Tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, còn lại là đóng góp của cộng đồng dân cư. Các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu mới được xây dựng, mặc dù chưa đạt được hết những tiêu chí theo hướng dẫn của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, nhưng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu được xây dựng đã góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa diện mạo nông thôn, từ cảnh quan đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng các vườn mẫu, nhà mẫu… Không những vậy, thông qua việc xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, người dân đã phát huy được vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong cộng đồng, qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với những kết quả bước đầu đạt được trong xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu từ những năm trước, bước sang năm 2019, huyện Hữu Lũng tiếp tục xây dựng thêm 5 Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở 5 xã đã đạt chuẩn nông thôn gồm:  xã Sơn Hà lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại tại thôn Ao Đẫu với 40 hộ tham gia; xã Đồng Tân lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Đồng Lai với có 66 hộ tham gia; xã Vân Nham lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Toàn Tâm với 23 hộ tham gia; xã Tân Thành lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Bắc Lệ với 113 hộ tham gia; xã Minh Sơn lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Coóc Mò với 40 hộ tham gia

Để triển khai xây dựng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, mỗi xã được nhà nước hỗ trợ 200 triệu đồng, xã nông thôn mới nâng cao được hỗ trợ trên 1 tỷ đồng. Theo đó, có 282 hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình, với tổng kinh phí là 2.561 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp đối ứng là 1.561 triệu đồng. Cụ thể, đã thực hiện, hỗ trợ chỉnh trang cổng nhà, khuôn viên hộ gia đình, vườn mẫu, hàng rào xanh, hệ thống điện thắp sáng đường thôn, pano, áp phích, cải tạo nhà văn hóa thôn, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn Ao Đẫu xã Sơn Hà có 40 hộ tham gia với tổng kinh phí 496 triệu đồng; Hỗ trợ chỉnh trang cổng nhà, hàng rào xanh, hệ thống điện thắp sáng đường thôn, pano, áp phích, cải tạo nhà văn hóa thôn, cổng Khu dân cư kiểu mẫu thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân có 66 hộ tham gia, tổng kinh phí trên 513 triệu đồng; Hỗ trợ chỉnh trang cổng nhà, khuôn viên hộ gia đình, vườn mẫu, hàng rào xanh, hệ thống điện thắp sáng đường thôn, pano, áp phích, cải tạo nhà văn hóa thôn, cổng khu dân cư kiểu mẫu, lò đốt rác gia đình ở thôn Toàn Tâm, 23 hộ tham gia với kinh phí trên 340 triệu đồng; Hỗ trợ chỉnh trang  khuôn viên hộ gia đình, vườn mẫu, hàng rào xanh, pano, áp phích, cải tạo nhà văn hóa thôn, cổng khu dân cư kiểu mẫu, lò đốt rác gia đình tại thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành có 113 hộ tham gia, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng; Hỗ trợ chỉnh trang cổng nhà, khuôn viên hộ gia đình, vườn mẫu, pano, áp phích, cải tạo nhà văn hóa thôn, cổng khu dân cư kiểu mẫu thôn Coóc Mò, xã Minh Sơn có 40 hộ tham gia với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng.

Năm 2020, có 144 hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, với mức kinh phí hỗ trợ của nhà nước là 200 triệu đồng/ thôn. Cụ thể: xã Tân Thành lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Xóm Sang, thôn Khuân Dầu với 28 hộ tham gia; xã Đồng Tân lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Cụm dân cư số 4 thôn Sẩy với 25 hộ tham gia; xã Minh Sơn lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Cụm dân cư khu Hạy Ỏi, thôn Hố Mười với 22 hộ tham gia; xã Sơn Hà lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Ngòi Na với 42 hộ tham gia; xã Cai Kinh lựa chọn thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hồng Kết với 27 hộ tham gia.

Đến nay, các khu dân cư đã và đang trong quá trình hoàn thiện xong, hoàn  thiện hồ sơ đề nghị Ủy Ban nhân dân huyện xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Việc tập trung triển khai xây dựng khu Dân cư kiểu mẫu trên địa bàn huyện Hữu Lũng góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa diện mạo nông thôn, từ cảnh quan đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường, xây dựng các vườn mẫu, nhà mẫu, hệ thống đường xá được bê tông hóa, các công trình nhà văn hóa khang trang… tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa, môi trường sống lành mạnh, văn minh, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao. Không những vậy, thông qua việc xây dựng khu Dân cư kiểu mẫu, người dân đã phát huy được vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong cộng đồng, qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị cơ sở.

2

Người dân thôn Sẩy, xã Đồng Tân chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình

góp phần xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu (Ảnh: sưu tầm)

3

Cổng làng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu thôn Hồng Kết, xã Cai Kinh

(Ảnh: tác giả)

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát xao, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và sự hưởng ứng của nhân dân đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Hữu Lũng. Tính đến hết  năm 2020 trên địa bàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới là: Tân Thành, Minh Sơn, Vân Nham, Đồng Tân, Sơn Hà, Cai Kinh, Hòa Lạc và Nhật Tiến, đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục được huyện chỉ đạo xây dựng chuẩn nông thôn mới nâng cao, một số xã triển khai việc xây dựng các Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu và  đã có ở 6/8 xã như đã kể trên (trừ 2 xã Hòa Lạc và Nhật Tiến mới về đích nông thôn mới năm 2020).

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo ra bộ mặt nông thôn khu dân cư có cảnh quan đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo, hạ tầng thiết yếu khu dân cư được sử dụng, cải tạo, nâng cấp đúng quy trình; Nhà ở, vườn hộ, chuồng trại trong khu dân cư được quy hoạch, chỉnh trang, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, sắp xếp hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, mô hình phát triển sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả rõ nét; trình độ dân trí ngày càng cao, văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên hơn; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, quốc phòng, an ninh trật tự nông thôn được bảo đảm; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường. Hơn thế nữa, các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đang tạo nên diện mạo mới cho các làng quê ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành những “miền quê đáng sống”.

Th.s. Tạ Thị Hồng

Khoa Lý luận cơ sở