Skip to main content
x

 

                                   CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 

1. Danh hiệu thi đua

 

   Năm

 

Danh hiệu thi đua

 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh  hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

   2006

 

Danh hiệu “Tập    thể Lao động xuất sắc”

 

Quyết định số 589/QĐ-UBND, ngày 09/4/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

   2008

 

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

 

Quyết định số 543/QĐ-UBND, ngày 29/4/2009 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

   2009

 

Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”

 

Quyết định số 539/QĐ-UBND, ngày 14/4/2010 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

2. Hình thức khen thưởng

 

   Năm

 

Hình thức khen thưởng

 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

   2002

 

Huân chương Lao động hạng Ba

 

Quyết định số 18 KT/CT, ngày 15/01/2002 của Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

   2003

 

Bằng khen

 

Quyết định số 573-QĐ/HVHCQG, ngày 11/8/2004 của Giám đốc học viện Hành chính quốc gia.

   2007

 

Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua

 

Quyết định số 589/QĐ-UBND, ngày 09/4/2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

   2008

 

Bằng khen

 

Quyết định số 948/QĐ-UBND, ngày 26/5/2009 (công tác phổ biến giáo dục pháp luật).

   2009

 

Bằng khen

 

Quyết định số 1892/QĐ-TTg, ngày 18/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bằng khen

 

Quyết định số 61/QĐ-UBND, ngày 12/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (phong trào thi đua kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ).

 

Bằng khen

 

Quyết định số 1279/QĐ-UBND, ngày 21/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2001-2010).

 

Bằng khen

 

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (phong trào thi đua yêu nước lần thứ III giai đoạn 2006-2010).

 

Bằng khen

 

Quyết định số 1302/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 17/6/2010 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

   2011

 

Bằng khen

 

Quyết định số 1879/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 02/6/2011 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Bằng khen

 

Quyết định số 228/QĐ-UBND, ngày 01/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn).

   2012

 

Bằng khen

 

Quyết định số 2275/QĐ-HVCT-HCQG, ngày 03/7/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Huân chương Lao động hạng Nhì

 

Quyết định số 1375/QĐ-CTN, ngày 10/9/2012 của Chủ tịch Nước