Skip to main content
x
28 September 2020

Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra trong sinh hoạt nội bộ đảng nhằm giáo dục, rèn luyện đảng viên của đảng và củng cố khối đại đoàn kết thống nhất trong đảng.Mục đích của tự phê bình và phê bình đều nhằm giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, cùng nhau tiến bộ.

        Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm”(1). Người chỉ rõ: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(2).

        Tự phê bình và phê bình là biện pháp tích cực để củng cố và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Nhờ tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đứng đắn mà những mâu thuẫn, bất đồng, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân được giải quyết có lý, có tình, không để tích tụ lại từ nhỏ thành lớn, phá hoại khối đoàn kết thống nhất của Đảng, không để những người thiếu thiện chí với đảng lợi dụng những bất đồng, mâu thuẫn đó gây chia rẽ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong Đảng”(3). Người lưu ý: Mục đích của tự phê bình và phê bình cốt để đoàn kết thống nhất trong nội bộ và tự phê bình và phê bình là một quy luật phát triển và tiến bộ của Đảng, cũng là một phương pháp căn bản để tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

        Tự phê bình và phê bình đối với đảng viên cần tập trung vào các nội dung chủ yếu: tư tưởng chính trị, việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữa Đảng với quần chúng nhân dân và thái độ phục vụ nhân dân; vận động gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

        Chi bộ Xây dựng Đảng, thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, với tổng số đảng viên là 09 đồng chí, trong đó: Nữ có 04 đồng chí chiếm 44,44%, nam có 05 đồng chí chiếm 55,56%; 100% là đảng viên chính thức. Chi bộ có 02 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Về trình độ: Trình độ chuyên môn: 100% có trình độ từ đại học trở lên; trong đó: Tiến sĩ: 01 đồng chí, chiếm 11,11%; thạc sĩ: 06 đồng chí, chiếm 66,67%, đang học cao học: 02 đồng chí, chiếm 22,22%. Trình độ lýluận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị: 04 đồng chí, chiếm 44,44%; trung cấp lý trung cấp luận chính trị và tương đương 05 đồng chí, chiếm 55,56%. Kiến thức quản lý nhà nước: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp 02 đồng chí, chiếm 22,22%; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính 03 đồng chí, chiếm 33,34%; bồi dưỡng ngạch chuyên viên 04 đồng chí, chiếm 44,44%. 

        Thực hiện thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủynhiệm kỳ 20217-2020 Chi bộ Xây dựng Đảng đã triển khai việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, đúng nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Chi bộ thường xuyên giáo dục cho đảng viên thấy rõ vị trí, vai trò, sự cần thiết phải tăng cường tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, để mọi đảng viên thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt Đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình.

        Chi bộ tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân trong tự phê bình và phê bình. Mục đích nhằm chỉ ra những ưu điểm của từng đảng viên để phát huy, những điểm hạn chế để sửa chữa, khắc phục, nhằm từng bước xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Việc làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tự phê bình và phê bình đã khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực mà mỗi đảng viên được chi bộ, đảng bộ, nhà trường phân công.

        Thực hiện “nêu gương tự phê bình và phê bình”; hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ, bí thư, phó bí thư tự phê bình trước, sau đó đến đảng viên. Chi bộ không phê bình chung chung, xuê xoa, chiếu lệ. Bí thư chi bộ đã nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của từng đảng viên, đồng thời phát huy ý thức tự giác, dân chủ để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Qua đó ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng lên, tính chiến đấu và bản lĩnh chính trị của mỗi đảng viên của chi bộ được nâng cao.

        Bên cạnh đó, chi bộ còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng đảng viên trong chi bộ phải chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của chi bộ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trên vị trí công tác của mình.

        Gắn với nội dụng sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã tổ chức tự phê bình và phê bình, nội dung tự phê bình và phê bình có tính cụ thể, thiết thực hướng vào việc kiểm điểm, phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách trước mắt của chi bộ và cán bộ, đảng viên, trước hết là hướng vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và tư thế, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Tự phê bình và phê bình được tiến hành một cách kịp thời, nên trong chi bộ không có đảng viên vi phạm tư cách, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống.

        Trong sinh hoạt luôn phát huy dân chủ, cởi mở do đó đã khích lệ mọi đảng viên trong chi bộ đã phát huy được tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến, phê bình sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cũng như tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách rất chân thành, thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Thông qua tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, nên đã xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ.

        Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phê bình và tự phê bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế: một số đảng viên còn nể nang, ngại va chạm, ít phát biểu ý kiến trong sinh hoạt chị bộ còn khá phổ biến; việc phát biểu ý kiến chỉ tập trung vào đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, đảng viên lớn tuổi, còn một số đảng viên trẻ ít phát biểu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; qua đó cho thấy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên còn hạn chế, chưa thật sự nêu cao tinh thần xây dựng, tính chiến đấu của người đảng viên. Việc tổ chức tự phê bình và phê bình chưa được tiến hành thường xuyên trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

        Nguyên nhân của hạn chế nêu trên là do tư tưởng “ngại va chạm”, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao. Cấp ủy chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình.

        Để tiếp tục nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ Xây dựng Đảng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

        Thứ nhất, chi bộ, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Cấp ủy và đảng viên cần nhận thức đúng về tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng.

        Thứ hai, thực hiện nền nếp, duy trì thường xuyên việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phải đưa nội dung tự phê bình và phê bình vào nội dung, chương trình sinh hoạt hằng tháng.

        Thứ ba, cần phải thực hiện “nêu gương tự phê bình và phê bình”, theo đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý khoa phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, nhất là về khuyết điểm, hạn chế của mình; đồng thời khuyến khích đảng viên tự phê bình và phê bình.

        Thứ tư, chi bộ phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình, phải đảm bảo phát huy dân chủ trong tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng mất dân chủ hoặc áp đặt trong tự phê bình và phê bình, phê bình.

Thứ năm, mỗi đảng viên phải khắc phục tâm lý tự ti, hoặc sợ bị trả thù, trù dập của người mình phê bình, nhất là đối với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của đơn vị. Bản thân phải chủ động tự phê bình, không được giấu giếm thiếu sót, khuyết điểm.

        Thứ sáu, có thái độ tiếp thu phê bình đúng đắn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, do những tác động chủ quan, khách quan có thể làm đảng viên chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thậm chí mắc sai lầm, khuyết điểm, nhưng khi tiếp phê bình phải có thái độ chân thành, cầu thị nhận và sửa chữa khuyết điểm.

        Thứ bảy, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt. Chi bộ cần đề ra những chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ đảng viên.

        Thứ tám, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng về tự phê bình và phê bình./.

*Chú dẫn:

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 5,trang. 323.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 5, trang. 301.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2011, tập 5, trang. 611.

 

                                                                                    ThS. Nông Đức Vinh

                                                                   ĐUV, BT chi bộ, trưởng Khoa Xây dựng Đảng