NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đăng ký thực hiện...
Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới
Thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021", cấp ủy, ch...
Chi Lăng thực hiện tốt đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ; Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về tái cơ cấu ng...
Cảm nhận về trường Đảng – Nơi tôi trưởng thành về Lý luận chính trị
Trường chính trị Hoàng Văn Thụ - tiền thân là trường Đảng tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Lạng Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và...
“Tự hào mái trường mang tên đồng chí Hoàng Văn Thụ”
Trường chính trị Hoàng Văn Thụ, nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Lạng Sơn. Trường được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1949 tại xã T...
Lạng Sơn quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ngày càng phải đạt tiêu chuẩn theo chức danh, chương trình v...
Quán triệt một số điểm mới theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay
Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Nâng cao chất lượng sinh...
Một số suy nghĩ về người giảng viên ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhân ngày 20/11
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hôm nay đã có lịch sử tồn tại và phát triển 70 năm qua, từ khóa I của Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn gồm có 54...
Thực thi chính sách Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng trong bộ máy nhà nước, là lực lượng trực tiếp vận hành và quyết định đến...
Những cảm nhận qua hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2019 ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Thực hiện Quyết định số 2356/QĐ-HVCTQG ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Hội thi học viên học giỏi...
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc....
Những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ với phong trào cách mạng Lạng Sơn
Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, người lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong...
Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tư duy phản biện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Lạng Sơn hiện nay góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị
Sinh thời, V.I.Lênin đã từng khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần học Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể tại Khoa Xây dựng Đảng
Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, công tác giảng dạy lý luận chính trị của đội ngũ giảng viên trường chính trị c...
Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Một số giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở ở huyện Cao Lộc đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng hiện nay việc có được đội ngũ cán bộ l...
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
Văn hoá công sở là một hệ thống các giá trị chuẩn mực, quy tắc, giá trị được hình thành trong quá trình hoạt động của công...
Lạng Sơn thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Nhằm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người c...
Đảng bộ huyện Tràng Định chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
Tổ chức cơ sở đảng có vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của Đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở và là nền tảng của Đảng....
Lạng Sơn sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cơ quan Đảng, Nh...
Xã Tân Thành với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020
Tân Thành là một xã thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Là xã thuần nông miền núi, địa bàn rộng dân cư sống không tập trung;...
Di chúc của Bác Hồ với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ trong công tác giáo dục Thanh niên hiện nay
Một trong những tư tưởng lớn đặc biệt quan trọng trong Di chúc của Bác mang tầm chiến lược là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đó là điều mà...
Đảng bộ huyện Tràng Định hướng đến thực chất trong công tác đánh giá xếp loại tổ chức Đảng hằng năm
Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây...
Hội Nông dân huyện Đình Lập đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Thực hiện chủ trương của các cấp hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong thời gian qua Hội Nông dân huyện Đình Lập cùng với Hội Nông dân tỉnh Lạng...
Lạng Sơn phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc
Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đ...
Nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề phần V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở bằng cách sử dụng phương pháp dạy học tình huống
Phần học V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở là một trong những phần học quan trọng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính...
Khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền trên cả nước
Từ lâu, Bắc Sơn đã là tên gọi cho cả một nền văn hóa. Những dấu tích tìm thấy tại nơi đây và nhiều vùng lân cận khác...
Cảm nhận sau chuyến đi nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 28 tại huyện Văn Lãng
Thực hiện Quyết định số 229-QĐ/TCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 Về việc cử giảng viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp Trung cấp lý luận chính...
Văn quan chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công d...
Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bình Gia
; Quyết định số 792/QĐ-UBND 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bình Gia phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC huyện Bình Gia giai đoạn 2011-2020, đảm bảo...
Văn Lãng: Hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
Văn Lãng là một huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn, địa hình tương đối phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy n...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256