NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Những đổi thay trên quê hương nhà cách mạng tiền bối xuất sắc – Lương Văn Tri
Đến xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan trong những năm gần đây, mỗi chúng ta sẽ không khỏi bất ngờ trước những đổi thay đang lan tỏa khắp nơi trên vùng quê anh...
Những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với việc xây dựng Đội Du kích Bắc Sơn và củng cố Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn
Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học tại l...
Thực hiện về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Lạng Sơn
Lý luận là một hệ thống các quan điểm phản ánh thực tiễn, được thể hiện dưới dạng hệ thống những tri thức đã được khái quát, tạo ra những quan niệm...
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn: Đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh
Đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong...
Giá trị học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động...
Xã Nhất Tiến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Nhất Tiến là xã thuộc vùng sâu, vùng xa miền núi của huyện Bắc Sơn có địa hình chủ yếu là núi đá vôi, các c...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức thành công Thao giảng cấp khoa, cấp trường năm 2020
Thực hiện kế hoạch số 1072-KH/HVCTQG, ngày 19 thnág 12 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy...
Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/1930) là một tất yếu khách quan, bắt nguồn từ thực tiễn cuộc đấu tranh của nhân dân chống sự nô dịch đế quốc,...
Chi bộ Xây dựng Đảng thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra...
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước
Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ð...
Kết quả chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2016 – 2020)
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là...
Những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lạng Sơn
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện được mục ti...
Chi bộ Nhà nước và Pháp luật một nhiệm kỳ nhìn lại
Chi bộ Nhà nước và Pháp luật là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Tổng số đảng viên 07 đồng chí; nữ...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương...
Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bài học về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Suốt 45 năm qua, bản hùng ca Đại thắng Mùa Xuân 1975 luôn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam với niềm tự hào thiêng liê...
Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn thực hiện tốt công tác tư pháp – hộ tịch và tuyên truyền phổ biến pháp luật
Ở cơ sở Công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn là một bộ phận quan trọng của công tác quản lý nhà nước, là nơi trực...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
Đảng bộ trường chính trị Hoàng Văn Thụ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn với 05 chi bộ trực thuộc và 45 đảng viên. Đảng bộ lu...
Chi bộ Đào tạo lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nhiệm kỳ 2017 - 2020
Chi bộ đào tạo là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Chi bộ lãnh đạo phòng Đào tạo trước đây và phòng...
Lạng Sơn: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, c...
Thành ủy Lạng Sơn thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị và thương mại của tỉnh Lạng Sơn với 8 đơn vị hành chính gồm 05 phường, 03 xã...
Một số kết quả đạt được sau 01 năm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 17/01/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chính thức...
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Với mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ...
Lạng Sơn phát triển các mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao trong xây dựng nông thôn mới.
Lạng Sơn có tổng diện tích tự nhiên 8.310 km2, địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi chiếm hơn 80%, nơi cao nhất là núi Mẫu Sơn 1.541...
Tỉnh Lạng Sơn với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2020
Lạng Sơn là tỉnh Miền núi, biên giới, phía Đông Bắc tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, phía bắc giáp tỉnh...
Lạng Sơn: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững
Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc. Do xuất phát điểm thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nên đời sống...
Lạng Sơn - Điểm đến của du khách
Lạng Sơn hay còn được gọi là “xứ Lạng”, là tỉnh miền núi Đông Bắc Việt Nam, có biên giới quốc gia tiếp giáp với nước cộng...
Một số giải pháp nhằm nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin... l...
60 năm khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho đồng bào các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. C...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nâng cao hiệu quả của Phòng tuyên truyền giáo dục
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc thực hiện Đề án xây dựng Phòng tuyên truyền giáo dục, Đảng ủy Trường Chính trị Hoà...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256