NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Văn Quan
Văn Quan là huyện nằm ở phía Tây tỉnh Lạng Sơn, có diện tích tự nhiên là 547,56 km2 , trung tâm huyện cách Thành phố Lạng Sơn 45 km...
Phát huy tính tích cực của học viên trong giờ thảo luận phần thứ nhất Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Ngày 14/7/2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3136/QĐ-HVCTQG về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo Trung cấp l...
Một số vấn đề cần lưu ý của giảng viên trong việc phát huy tính tích cực, chủ động của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn hiện nay
Trường Chính trị  Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho tỉnh. Trong thời gian qua, cù...
Một số nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn hiện nay
Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu cô...
Khoa Nhà nước và pháp luật đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 69 - KH/TCT, ngày 10/12/2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2020, từ ngày 19...
Huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xây dựng phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam. Khô...
Lạng Sơn sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
- Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Diện mạo nông...
Hành trình về nguồn - Chuyến đi nhiều ý nghĩa và cảm xúc
Chuyến xe về nguồn sáng ngày 13 tháng 8 năm 2020 đưa Đoàn cán bộ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về với vùng đất Văn Quan - Bắc...
Đảng bộ huyện Văn Quan chú trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cấp uỷ xã, thị trấn
Văn Quan là huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm tỉnh 45km. Diện tích tự nhiên 54.944 ha, dân số 54.556 người...
Trấn Ninh làm tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị - phát huy truyền thống quê hương cách mạng đồng chí Lương Văn Tri
Trấn Ninh là xã vùng 3, cách trung tâm huyện Văn Quan 23 km về phía Đông Bắc. Hiện nay, xã có diện tích đất tự nhiên l...
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 15/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020
Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài góp phần thúc đẩy phát...
Những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, về việc tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Văn Quan
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong 4 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện Nghị quyết Trung...
Cán bộ, viên chức và lao động Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo” thực hiện tốt các phong trào thi đua, giai đoạn 2016 - 2020
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, Người từng nói “Thi đua là yêu nước, yêu nước th...
Ban CHQS Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Cụm trưởng Cụm 3 hoàn thành tốt công tác huấn luyện tự vệ năm 2020.
Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, là lực lượng có vai trò quan...
Những đổi thay trên quê hương nhà cách mạng tiền bối xuất sắc – Lương Văn Tri
Đến xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan trong những năm gần đây, mỗi chúng ta sẽ không khỏi bất ngờ trước những đổi thay đang lan tỏa khắp nơi trên vùng quê anh...
Những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với việc xây dựng Đội Du kích Bắc Sơn và củng cố Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn
Đồng chí Lương Văn Tri, người dân tộc Tày, sinh ngày 17/8/1910 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học tại l...
Thực hiện về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Lạng Sơn
Lý luận là một hệ thống các quan điểm phản ánh thực tiễn, được thể hiện dưới dạng hệ thống những tri thức đã được khái quát, tạo ra những quan niệm...
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn: Đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh
Đoàn kết, phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong...
Giá trị học thuyết sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động...
Xã Nhất Tiến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Nhất Tiến là xã thuộc vùng sâu, vùng xa miền núi của huyện Bắc Sơn có địa hình chủ yếu là núi đá vôi, các c...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức thành công Thao giảng cấp khoa, cấp trường năm 2020
Thực hiện kế hoạch số 1072-KH/HVCTQG, ngày 19 thnág 12 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, về việc tổ chức Hội thi giảng viên dạy...
Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (ngày 03/02/1930) là một tất yếu khách quan, bắt nguồn từ thực tiễn cuộc đấu tranh của nhân dân chống sự nô dịch đế quốc,...
Chi bộ Xây dựng Đảng thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng là tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng, diễn ra...
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn trong hoạt động kiểm soát quyền lực nhà nước
Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ð...
Kết quả chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2016 – 2020)
Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là...
Những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới ở tỉnh Lạng Sơn
Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là ưu tiên hàng đầu nhằm thực hiện được mục ti...
Chi bộ Nhà nước và Pháp luật một nhiệm kỳ nhìn lại
Chi bộ Nhà nước và Pháp luật là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn. Tổng số đảng viên 07 đồng chí; nữ...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật theo phương...
Đại thắng mùa Xuân 1975 – Bài học về sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc
Suốt 45 năm qua, bản hùng ca Đại thắng Mùa Xuân 1975 luôn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam với niềm tự hào thiêng liê...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256