ĐÀO TẠO ->Chiêu sinh, tuyển sinh
Thông báo số 18 – TB/TCT ngày 19/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc Tuyển sinh đào tạo Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá học 2020 - 2021
Thông báo số 17 – TB/TCT ngày 13/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Thông báo số 16 – TB/TCT ngày 13/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá 16, 17 năm 2020
Công văn số 124-CV/TCT ngày 13/8/2019, V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2019
Công văn số: 105 -CV/TCT-QLĐT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn V/v khảo sát nhu cầu đăng ký học lớp TCLLCT-HC hệ tập trung khoá (2019-2020) tại Trường
Công văn số 25 -CV/TCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 Về việc tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019
Thông báo số 07 -TB/TCT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập chung khóa 12, 13 năm 2019
Thông báo số 02/TB-TCT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019
Thông báo số 51/TB-TCT ngày 24 tháng 10 năm 2018 Về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2018
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thông báo số 03 /TB-TCT, ngày 17/01/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ: Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá 10, 11 năm 2018
Thông báo số 02 /TB-TCT, ngày 16/01/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ V/v mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018
Thông báo số 32/TB-TCT, ngày 12/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số: 16 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa học (2017-2019)
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256