ĐÀO TẠO
Thông báo số 18 – TB/TCT ngày 19/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc Tuyển sinh đào tạo Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá học 2020 - 2021
Thông báo số 17 – TB/TCT ngày 13/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Thông báo số 16 – TB/TCT ngày 13/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Nhập học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá 16, 17 năm 2020
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV, ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ)
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Ban hành kèm theo Quyết định số2641/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
Công văn số 124-CV/TCT ngày 13/8/2019, V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2019
Công văn số: 105 -CV/TCT-QLĐT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn V/v khảo sát nhu cầu đăng ký học lớp TCLLCT-HC hệ tập trung khoá (2019-2020) tại Trường
Công văn số 25 -CV/TCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 Về việc tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019
Thông báo số 07 -TB/TCT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc Tuyển sinh đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập chung khóa 12, 13 năm 2019
Thông báo số 02/TB-TCT ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2019
Thông báo số 51/TB-TCT ngày 24 tháng 10 năm 2018 Về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2018
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Thông báo số 03 /TB-TCT, ngày 17/01/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ: Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá 10, 11 năm 2018
Thông báo số 02 /TB-TCT, ngày 16/01/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ V/v mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2018
Kế hoạch số 08/KH-TCT, ngày 07/01/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
Thông báo số 32/TB-TCT, ngày 12/10/2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh các Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2017 tại Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ
Thông báo số: 16 /TB-TCT, ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Chiêu sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa học (2017-2019)
Kế hoạch số 09/KH-TCT ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Quyết định số 557-QĐ/TU ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn Về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2017
Thông báo chiêu sinh Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tại chức Khoá 11 (2013 - 2015) tại huyện Lộc Bình
Ban tuyên giáo tỉnh ủy với công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố
Trong những năm qua, kết quả quan trọng đạt được của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, trong đó có công tác đào tạo bồi...
chi đoàn trường chính trị hoàng văn thụ thực hiện tốt chiến dịch tình nguyện hè năm 2012
Qua 2 tháng thực hiện Chiến dịch đã thu được những kết quả cụ thể, công tác tuyên truyền giáo dục được đẩy mạnh trên cả ba nội dung: Giáo dục ch...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256