Chức năng, nhiệm vụ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Sáu, 19/04/2013 - 17:32

        Theo Quyết định số 1297 QĐ/TU, ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn như sau:

 

       1. Vị trí, chức năng

       - Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ TỈnh ủy.

       - Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

 

       2. Nhiệm vụ

       - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

       - Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

       - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn,  nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

       - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã.

       - Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồ dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

       - Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức và của Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

       - Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

       - Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu ở trên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256