TIN TỨC SỰ KIỆN
Thực hiện kế hoạch số 145/KH-ĐU, ngày 01/tháng 4 năm 2013 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015. Từ ngày 02 tháng 5 năm 2013 đến ngày 05 tháng 5 năm 2013, 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm...
Chiều ngày 12/3/2013, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã diễn ra “Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động về Khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 – 2018” giữa Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với Sở Khoa học Công nghệ
Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, đòi hỏi từ thực tiễn phải có đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) về năng lực, trình độ, khả năng thích ứng với nhiệm vụ đảm nhiệm. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công...
Thực hiện chủ trương, đường lối phát triển khoa học – công nghệ của Đảng, trong những năm qua hoạt động  khoa học và công nghệ của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều thành công, các hoạt động nghiên cứu-triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống đã có những..
Đặc thù của trường Chính trị Hoàng Văn thụ là đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức, viên chức ở địa phương về lý kuận chính trị - hành chính; đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà...
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa XI đã thảo luận và ra Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Ngày 16-1-2012 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256